Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 14 tháng 05 năm 2018

Ngày 14/5, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


 

Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Vụ Lý luận Chính trị - Ban Tuyên Giáo Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện Chị thị 05, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch triển khai thực hiện từng năm trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Quy định số 101-QĐ/TW "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ việc học tập và làm theo lời Bác tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể được gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị, thông qua những việc làm cụ thể, thường xuyên trong đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách hành chính, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm chính trị. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, có sức thuyết phục cao... góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.

 


Đồng chí Hoàng Văn Chất tặng Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho các tập thể tiêu biểu.


 

Đồng chí Cầm Ngọc Minh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 21 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 24 tập thể, 32 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị Ban tổ chức cuộc thi đã trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 90 tác phẩm đạt giải, trong đó: 7 giải A; 16 giải B; 24 giải C và 43 giải khuyến khích. UBND tỉnh trao Bằng khen cho 7 cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Hội nghị đã phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (đợt II, 19/5/2018 – 19/5/2019).

 

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả đoạt giải.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đã chúc mừng các tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản, cốt lõi, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tạo thành nền nếp, ý thức tự giác về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc trong trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực, tạo sức lan toả rộng khắp…


Việt Anh – Vũ Tuấn

Tìm kiếm theo ngày