Sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị

Ngày 18 tháng 06 năm 2020

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, tỉnh ta đã tích cực triển khai và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm với lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

 

 

Hội nghị công bố quyết định thành lập Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (tháng 4 năm 2020).

Ảnh: Thủy Ngân

 

Xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền ban hành kế hoạch đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh; xây dựng các văn bản, đề án theo tinh thần nghị quyết; lấy kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đến nay, việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy tinh gọn, nhiều đầu mối giảm, những cơ quan, đơn vị có vị trí tương đồng về chức năng, nhiệm vụ đã được sáp nhập, hoạt động hiệu quả.

 

Từ năm 2018 đến nay, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh đã giảm 90 đầu mối cấp tỉnh, cấp huyện (1 Ban quản lý dự án cấp tỉnh, 72 đầu mối phòng và tương đương, 17 đầu mối trực thuộc UBND cấp huyện); giảm 51 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 274 đơn vị cấp huyện; giảm 91 đầu mối phòng, ban trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 136 đầu mối cấp huyện; giảm 815 bản, tiểu khu, tổ dân phố; giảm 277 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ cấp huyện và Đảng ủy khối các cơ quan; giảm 59 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn. Về biên chế, toàn tỉnh giảm được 3.090 biên chế tinh giản và không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; giảm 7.123 người hưởng phụ cấp và hỗ trợ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố; giảm 130 lãnh đạo, quản lý tại các tổ chức hành chính ở địa phương; giảm 1.137 lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện; giảm 4.100  người đứng đầu các tổ chức thuộc bản, tiểu khu, tổ dân phố.

 

Thực hiện lộ trình tự chủ và chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, đã chuyển đổi 1 đơn vị thành Công ty cổ phần (Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường); 45 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí 100%; trong đó, có 7 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (6 Ban Quản lý dự án đầu tư của tỉnh và Quỹ Bảo vệ phát triển rừng); 22 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành của tỉnh (16 bệnh viện thuộc Sở Y tế, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học công nghệ, Trung tâm Kiểm định chất lượng thuộc Sở Xây dựng, Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới thủy bộ, Ban quản lý bảo trì đường bộ, Nhà khách Thanh Xuân, Nhà khách UBND tỉnh); 16 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện (12 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 3 Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Ban quản lý chợ Sông Mã). 3 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí 30% (Trường Cao đẳng Sơn La, Đài PTTH tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin Truyền thông), 1 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí 15% (Trung tâm Khuyến công và đầu tư phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương).

 

Với sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã góp phần sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy các cơ quan; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm chi phí cho ngân sách Nhà nước trên 600 tỷ đồng; góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

 

Thời gian tới, tỉnh ta sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể về quan điểm, mục tiêu, nội dung và yêu cầu của các nghị quyết; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp; thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng cơ cấu đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo hợp lý; đẩy mạnh hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, trên cơ sở đó, bố trí số biên chế hợp lý cho từng cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày