Quỳnh Nhai: Xây dựng mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”

Ngày 10 tháng 08 năm 2018

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Nhai vừa tổ chức ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” và mô hình “Đường hoa phụ nữ” tại bản Bon, xã Mường Chiên.


 

Ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” và mô hình “Đường hoa phụ nữ”.

Ảnh: P.V


Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, hoạt động với các nội dung, như: tuyên truyền kiến thức về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; vận động hội viên phụ nữ sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, tổ chức ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp hội và hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương. Mô hình “Đường hoa phụ nữ” có chiều dài hơn 350 m, việc xây dựng mô hình nhằm tạo cảnh quan  xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong hội viên phụ nữ và người dân địa phương, từng bước hoàn thành tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tìm kiếm theo ngày