Quỳnh Nhai: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Ngày 10/7, huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư

về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.


5 năm qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chất lượng tín dụng ngày càng nâng lên; nguồn vốn tín dụng ưu đãi được đầu tư đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Hằng năm, cùng với nguồn vốn Ngân hàng CSXH tỉnh cân đối, huyện đã bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn vay vốn. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, tổ chức chính trị - xã hội huyện mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý, tuyên truyền bảo toàn vốn, lồng ghép đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật với hoạt động cho vay vốn, giúp người vay sử dụng vốn hiệu quả. Đến nay, huyện đã huy động được trên 1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Toàn huyện có 11.647 lượt hộ được vay vốn ưu đãi, tổng dư nợ gần 350 tỷ đồng để phát triển sản xuất, học tập, hỗ trợ việc làm, vay vốn làm nhà theo Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đầu tư xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra đánh giá, hầu hết các hộ vay đều đúng đối tượng và sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy được hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của người dân, đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.


Hội nghị đã thống nhất các giải pháp tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách; tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách, bảo đảm nguồn vốn tín dụng ưu đãi được triển khai đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Nhai tặng Giấy khen cho các tập thể.


Nhân dịp ngày, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư.

Tìm kiếm theo ngày