Quỳnh Nhai: Bồi dưỡng hè cho 1.191 cán bộ quản lý, giáo viên

Ngày 07 tháng 08 năm 2019

Trong 8 ngày (từ ngày 1 - 8/8), UBND huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức bồi dưỡng hè năm 2019 cho 1.191 cán bộ quản lý, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện.Bồi dưỡng hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên huyện Quỳnh Nhai.

 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng về chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung bồi dưỡng chính trị, cán bộ, giáo viên được quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tình hình quốc tế, trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2019; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Về chuyên môn, cán bộ, giáo viên được quán triệt các định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa phù hợp với đặc thù của từng môn học, cấp học theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020. Qua đó, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Tìm kiếm theo ngày