Quyết liệt các giải pháp thu nợ thuế

Ngày 09 tháng 08 năm 2018

Năm 2018, Cục Thuế tỉnh được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn 4.450 tỷ đồng. Đến hết tháng 7/2018, toàn ngành đã thu 2.453 tỷ đồng tiền thuế, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài việc thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, Cục Thuế tỉnh còn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu không để tiền thuế nợ vượt quá 5% tổng thu ngân sách.


 

Cán bộ Chi cục Thuế Mường La kiểm tra hóa đơn của các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Ảnh: P.V


Để hoàn thành kế hoạch thu nợ, Cục Thuế tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện phân loại và đề xuất các giải pháp xử lý đối với các khoản nợ kéo dài của các đơn vị đã ngừng hoạt động, bỏ kinh doanh, không kinh doanh tại địa điểm đăng ký với cơ quan thuế. Theo dõi chặt chẽ biến động về nợ thuế, xác định chính xác số thuế nợ, đôn đốc nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Tổng hợp, báo cáo chi tiết số nợ thuế của từng đối tượng nợ thuế; xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho các tập thể và cá nhân. Đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra; triển khai đến các chi cục thuế công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu thuế lĩnh vực ngoài quốc doanh, trong đó tập trung rà soát, đánh giá, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn, làm rõ những khoản thu thất thoát, các nguồn thu tiềm năng. Thực hiện công khai thông tin người nộp thuế có số nợ thuế trên 90 ngày trên các phương tiện truyền thông; thông báo tình hình nợ thuế của người nộp thuế đến các ban quản lý dự án, chủ đầu tư để phối hợp thu nợ thuế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế đối với các doanh nghiệp. Các ngân hàng thương mại đã phối hợp tốt với cơ quan thuế để thu hồi các khoản nợ, cung cấp kịp thời thông tin giao dịch tài khoản của người nộp thuế còn nợ thuế, tạo điều kiện cho cơ quan thuế trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế.


Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc khai và nộp thuế. Đến nay, đã có trên 96% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện dịch vụ thuế điện tử và đăng ký nộp thuế điện tử, tổng số chứng từ nộp thuế điện tử đạt 89% và tổng số tiền nộp thuế điện tử đạt 84%. Đặc biệt, từ năm 2018, các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng đã thực hiện giao dịch theo phương thức điện tử với cơ quan thuế; các hộ kinh doanh cũng đang từng bước thực hiện việc nộp thuế qua tài khoản thay vì nộp thuế theo phương pháp thủ công trước đây.


Với nhiều biện pháp được triển khai đồng bộ, 7 tháng qua, ngành thuế đã thu 202 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, trong đó, thu nợ năm 2017 là 83 tỷ đồng, thu phát sinh 97 tỷ đồng; thu nợ tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành trên 7.000 lượt thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp; 749 lượt quyết định cưỡng chế, trong đó, 712 lượt cưỡng chế trích tiền từ tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng của người nộp thuế; 36 lượt cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; 1 lượt cưỡng chế bên thứ 3.


Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, đến hết tháng 7/2018, tổng số nợ thuế toàn tỉnh là 493,1 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 217,5 tỷ đồng, nợ khó thu 174,7 tỷ đồng, nợ tiền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận lần đầu 100,9 tỷ đồng. So với dự toán thu năm 2018, tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu trên tổng thu do Cục Thuế quản lý đang ở mức 4,8%. Về nguyên nhân số nợ thuế còn cao là do một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, lượng hàng hóa tồn kho lớn, hàng hóa bán không thu được tiền. Một số doanh nghiệp nguồn lực tài chính hạn chế, hiệu quả kinh doanh thấp, không có sức cạnh tranh hoặc đã chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhưng số thuế vẫn còn nợ lớn chưa xử lý dứt điểm...


Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Cục Thuế tiếp tục chủ động tham mưu với UBND tỉnh về cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về thuế, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế và đẩy mạnh việc hỗ trợ người nộp thuế thông qua nhiều hình thức. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành công vụ, chấp hành kỷ cương kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành và thu vượt dự toán ngân sách năm 2018.


Tìm kiếm theo ngày