Quyết định giải thể Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh

Ngày 04 tháng 12 năm 2018

Ngày 4/12, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giải thể Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh.


 

Hội nghị công bố Quyết định giải thể Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh


Căn cứ Quyết định số 717-QĐ/TU ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; căn cứ Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI và căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XII (nhiệm kỳ 2017-2022), kết quả Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ngày 30/11/2018 Quyết định giải thể Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc các đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh 13 đơn vị; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố 28 đơn vị; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mai Sơn 1 đơn vị.


Trên cơ sở Quyết định, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh, Thành Đoàn Sơn La và Huyện Đoàn Mai Sơn có trách nhiệm tiếp nhận và chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đoàn sinh hoạt, hoạt động theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI.


 

Tìm kiếm theo ngày