Phù Yên đặt mục tiêu thăng hạng chỉ số cải cách hành chính

Ngày 09 tháng 03 năm 2022

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của huyện Phù Yên tăng 2 bậc, nhưng vẫn ở tốp cuối so với các huyện, thành phố. Trước hạn chế đó, Phù Yên tiếp tục đưa ra các giải pháp, khắc phục hạn chế, đặt mục tiêu thăng hạng trong năm 2022.Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa xã Huy Thượng, huyện Phù Yên.


Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị đã tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm và 66 nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch CCHC. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành; thực hiện các chỉ tiêu, quy định về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Từng bước nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn.


Đến hết năm 2021, huyện Phù Yên có 19 cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước cấp huyện, xã được cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong giao dịch điện tử (chiếm 32%); 610/649 tài khoản thường xuyên sử dụng hòm thư công vụ. Phát triển Cổng dịch vụ công của huyện trên cơ sở ứng dụng công nghệ số để cá nhân hóa giao diện; tiếp thu ý kiến người dân và doanh nghiệp khi xây dựng, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Triển khai cổng thông tin điện tử tại các xã, thị trấn; cung cấp 189 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp...


Huyện đã triển khai niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và đăng trên cổng thông tin điện tử của huyện. Đồng thời, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ở các lĩnh vực: Đất đai, cấp phép kinh doanh, cấp phép xây dựng... theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian thực hiện, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Toàn huyện đã tiếp nhận trên 351.000 hồ sơ TTHC. Trong đó, giải quyết đúng hạn 330.048 hồ sơ; đang giải quyết 21.755 hồ sơ; trễ hạn 50 hồ sơ.


Ông Cầm Văn An, Chủ tịch UBND xã Quang Huy, thông tin: Ngoài niêm yết công khai các thủ tục hành chính còn niêm yết lịch công chứng, phí, lệ phí chứng thực, trình tự thủ tục giải quyết công việc. Các trường hợp đơn giản giải quyết ngay trong ngày; các trường hợp phức tạp như đơn đề nghị, chế độ chính sách, hẹn rõ thời gian trả lời. Trung bình một năm bộ phận một cửa của xã chứng thực trên 2.000 lượt.


Thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, huyện đã giải thể Phòng Y tế huyện, chuyển chức năng quản lý Nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND-UBND huyện. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, bản không đảm bảo tiêu chuẩn. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp bằng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ.


Bà Lường Thị Thắm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chia sẻ: Năm 2021, Phòng đã thực hiện quy trình cho thôi giữ chức vụ đối với 20 phó hiệu trưởng cấp tiểu học tự nguyện xin thôi giữ chức vụ, do thừa so với quy định. Đồng thời, thực hiện quy trình chuyển công tác và bổ nhiệm đối với 43 viên chức lãnh đạo, quản lý các trường học.


Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: UBND huyện đã ban hành văn bản chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về công tác CCHC, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2022, huyện Phù Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác CCHC; lồng ghép với kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cán bộ của UBND huyện.


Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính... Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tạo sự đồng đều trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với lồng ghép kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cán bộ của UBND huyện

Tìm kiếm theo ngày