Phòng Tham mưu Công an tỉnh: Thực hiện tốt 6 Điều Bác Hồ dạy

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 19/8/2013 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an tỉnh (PV11) đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị với tinh thần, trách nhiệm cao.


 

Lãnh đạo Phòng PV 11 (đứng thứ hai bên trái), nhận

Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2015” của Bộ Công an.


Các cá nhân, tập thể trong đơn vị luôn tích cực, chủ động nghiên cứu tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc những giải pháp trong công tác bảo đảm ANTT và XDLL Công an nhân dân Sơn La, tiêu biểu, như: Tham mưu các giải pháp đồng bộ trong công tác phòng, chống và chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh gắn với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự của Bộ Công an, trong đó có mô hình “Nhóm liên gia tự quản” về ANTT; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo, ban hành “Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 – 2020”; HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Sơn La; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hằng năm về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; ban hành Quy trình chuyển hóa địa bàn và cấp kinh phí thực hiện Đề án; qua đó đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy; sự chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp; sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời, giúp việc Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai Phương án 279 đấu tranh với tội phạm ma túy để giải quyết địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (nay thuộc huyện Vân Hồ) và vùng phụ cận từ 01/7/2013 đến nay; qua triển khai các đề án, phương án đã góp phần giải quyết tình hình phức tạp về an ninh, trật tự tại các địa bàn trên, phương án 279 vẫn đang được tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện. Sáng kiến trong triển khai thực hiện Chuyên án 279 LL đấu tranh với tội phạm có vũ trang mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới. Thực hiện phương án 279 đấu tranh với tội phạm ma túy để giải quyết địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã Lóng Luông và vùng phụ cận, tham mưu triển khai các bước đấu tranh với loại tội phạm này,  qua 9 giai đoạn đã tiêu diệt, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ 498 bánh hê rô in (174,1 kg) 35.929 viên ma túy tổng hợp, 22 khẩu súng quân dụng... Qua đó đã làm giảm hẳn tội phạm có vũ trang vận chuyển ma túy qua biên giới, góp phần giải quyết tình hình tội phạm ma túy qua biên giới. Sáng kiến trong xây dựng và vận hành quy chế làm việc của Công an tỉnh trong đó có nội dung đổi mới là cụ thể hóa các nhiệm vụ thành “Kết luận giao ban” và “Chỉ tiêu công tác”; theo dõi các nhiệm vụ “Phát sinh trong kỳ”, đây là một trong những cơ sở để Ban Giám đốc đánh giá kết quả công tác, tinh thần trách nhiệm... trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Công an tỉnh. 


Quán triệt quan điểm “đổi mới” công tác tham mưu Công an nhân dân, lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Phòng PV11 nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác tham mưu trong tình hình hiện nay; đã và đang chủ động giúp việc Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đầy đủ, kịp thời các mặt công tác của Công an tỉnh. 5 năm liền 2013 - 2017, đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết Thắng, được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an (năm 2013, 2015, 2016, 2017); Cờ thi đua của UBND tỉnh (năm 2014); hàng chục lượt tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.


Tìm kiếm theo ngày