Phát huy truyền thống, xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp

Ngày 14 tháng 02 năm 2020

25 năm qua, cùng với sự phát triển của ngành Bảo hiểm xã hội cả nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh không ngừng được củng cố về tổ chức bộ máy; đội ngũ cán bộ, viên chức không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập ngày 22/7/1995, bộ máy tổ chức gồm 4 phòng nghiệp vụ và 10 BHXH cấp huyện, với 51 công chức, viên chức. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ thời đó còn hạn chế, trình độ đại học chỉ chiếm 10%, còn lại là trung cấp, sơ cấp. Năm 2003, thực hiện việc chuyển giao BHYT sang BHXH, quy mô tổ chức bộ máy của ngành mở rộng và phát triển, chức năng nhiệm vụ từ chỗ chỉ thực hiện chế độ BHXH cho người lao động, đã triển khai thêm việc thực hiện chính sách BHYT. Từ ngày 1/1/2020, thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, BHXH tỉnh gồm 10 phòng nghiệp vụ và 11 Bảo hiểm xã hội huyện, với tổng số 255 công chức, viên chức. Trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, viên chức được nâng lên về mọi mặt. Về trình độ chuyên môn, đã có 26 thạc sỹ (chiếm  10,2%), đại học 197 người (chiếm 77,3%). Về trình độ chính trị, có 14 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cử nhân và cao cấp chính trị, 44 cán bộ viên chức trình độ trung cấp lý luận chính trị. Cơ sở vật chất được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho công chức, viên chức làm việc tốt hơn.

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn tích cực chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; gắn kết trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các tham mưu của Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn bám sát các chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT, phù hợp với thực tiễn của địa phương, vì nhân dân, vì an sinh xã hội. Đặc biệt đã tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 2/5/2013 về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH và BHYT, Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 7/8/2018 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW  ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; HĐND tỉnh giao các chỉ tiêu bao phủ về BHXH, BHYT vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

 

Với sự quan tâm của tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, viên chức, người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN không ngừng tăng: Năm 1995, có 25.535 người tham gia BHXH, 47.367 người tham gia BHYT, đến năm 2019  tăng lên 75.318 người tham gia BHXH; tham gia BHYT hằng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao, hiện có 1.191.658 người tham gia, bằng 95,45% dân số, vượt chỉ tiêu theo QĐ 1167 năm 2019 (95,1% dân số). Vượt trội là thành tích phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, năm 2008, bắt đầu triển khai thực hiện mới có 130 người tham gia, thì đến năm 2019, có 13.095 người tham gia, tăng gấp 3 lần so với năm 2018 và gấp 100,7 lần so với năm 2008. Năm 2019, Sơn La nằm trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

 

Hằng năm, số thu luôn đạt và vượt kế hoạch, năm sau đều cao hơn năm trước: Năm 2019, thu 2.097 tỷ đồng, tăng 326 lần so với năm 1995. Chi BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện thường xuyên, kịp thời cho người thụ hưởng. Từ năm 1995 đến 2019, tổng chi BHXH, BHYT, BHTN là 15.808,8 tỷ đồng, chi năm 2019 tăng gấp 140,6 lần so với năm 1995. Hiện số chi từ ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 20% tổng số chi, số còn lại được chi từ các quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ ốm đau thai sản...

 

Một trong những ghi nhận của ngành là giải quyết kịp thời, đúng, đủ chế độ chính sách, tạo niềm tin đối với nhân dân. Từ năm 1995 đến 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết các chế độ BHXH cho 459.434 lượt người. Hằng tháng, lập danh sách và phối hợp với ngành Bưu điện chi lương hưu, trợ cấp BHXH cho trên 3,1 vạn đối tượng, với số tiền bình quân trên 100 tỷ đồng/tháng. Quyền lợi khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT ngày càng được mở rộng, hàng loạt các dịch vụ kỹ thuật cao, có chi phí lớn đã được quỹ BHYT chi trả, giảm khó khăn về tài chính cho đối tượng tham gia, nhất là với đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi. Với tỉnh có tỷ lệ tham gia BHYT chiếm trên 90% dân số, từ 2003 đến 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi cho 13.096.450 lượt người tham gia BHYT đi KCB, song vẫn luôn bảo toàn, cân đối quỹ BHYT, giai đoạn trước năm 2017, hàng năm Sơn La có kết dư quỹ BHYT; từ năm 2018 - 2019, tại địa phương đảm bảo thực hiện trong nguồn dự toán chi KCB BHYT được giao.

 

Ngành BHXH tỉnh có nhiệm vụ phục vụ đối tượng lớn, với hơn 75 nghìn người tham gia BHXH, hơn 1 triệu người tham gia BHYT, khối lượng công việc tăng nhanh qua các thời kỳ. Với phương châm “chuyển mạnh từ hành chính thụ động sang tác phong phục vụ”, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “chung tay cải cách thủ tục hành chính”, đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đối tượng, đặc biệt là nhân dân các dân tộc vùng khó khăn trong việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.

 

Phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước, thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.


Với những nỗ lực phấn đấu trong 25 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của BHXH tỉnh đã vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh, như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và 15 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể; Cờ thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho 14 lượt tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 26 lượt tập thể và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, bộ, ngành cho các tập thể, cá nhân khác. Năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang phấn đấu đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành.

Tìm kiếm theo ngày