Phát huy truyền thống 70 năm ngành Kiểm tra của Đảng

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Từ ngày thành lập, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác kiểm tra. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, quan điểm xuyên suốt và nhất quán của Đảng ta luôn khẳng định: Kiểm tra là một nội dung, một khâu không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Kiểm tra là công việc, là nhiệm vụ trực tiếp thường xuyên của toàn Đảng.


 

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản

đối với mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai.

Ảnh: Việt Anh

 


Trong những năm đầu cách mạng, nhiệm vụ kiểm tra của Đảng giao cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp thực hiện. Do yêu cầu lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ (tổ chức từ ngày 3 đến ngày 6/4/1947), xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, cuối năm 1947, đầu năm 1948, Trung ương đã phân công một số cán bộ làm công tác kiểm tra, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Lê Đức Thọ. Ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng ban. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và công tác xây dựng Đảng.


Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951) đã thông qua Chính cương, Điều lệ, Tuyên ngôn của Đảng. Ban Kiểm tra các cấp, Điều lệ Đảng do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II của Đảng thông qua, quy định: “Ban Chấp hành Trung ương, các xứ ủy, khu ủy (hoặc liên khu ủy), thành ủy, tỉnh ủy phải cử ra một số ủy viên lập thành ban kiểm tra của cấp mình”. Trung ương cũng quyết nghị : “... Ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiêm Ban Thanh tra Chính phủ, có trách nhiệm kiểm tra cả trong quân đội”. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ mười (tháng 3/1957) chủ trương tách Ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Thanh tra Chính phủ làm hai. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9/1960), Ban Kiểm tra được đổi tên thành Ủy ban Kiểm tra (UBKT); UBKT được thành lập đến cấp quận ủy, huyện ủy và tương đương. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3/1982), Điều lệ Đảng quy định đảng ủy cơ sở được cử UBKT, đánh dấu bước phát triển mới khi UBKT được thành lập một hệ thống từ Trung ương đến cơ sở như hiện nay. 


Từ ngày thành lập đến nay, qua mỗi nhiệm kỳ, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT được Đại hội toàn quốc của Đảng thảo luận, bổ sung và được ghi vào Điều lệ Đảng. Từ một số nhiệm vụ phục vụ cấp uỷ kiểm tra việc thực hiện đường lối kháng chiến kiến quốc; xem xét những việc bất thường xảy ra, đến kiểm tra những nhiệm vụ đảng viên làm trái Điều lệ, kỷ luật Đảng, trái với đạo đức cách mạng và pháp luật Nhà nước; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết (thường gọi là kiểm tra chấp hành); kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết thư tố cáo và khiếu nại kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên; xử lý và giúp cấp ủy xử lý kỷ luật trong Đảng; kiểm  tra tài chính của Đảng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Điều lệ Đảng quy định tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên cho UBKT cấp huyện trở lên; quy định cơ quan UBKT cấp trên cùng với việc đôn đốc, hướng dẫn, có thêm nhiệm vụ chỉ đạo UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã bổ sung thêm nhiệm vụ giám sát cho UBKT các cấp. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm đã ra Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Nghị quyết ra đời đáp ứng được yêu cầu bức thiết của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết, vượt qua gian khổ, liên tục bền bỉ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống của Ngành: “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật” và ngày 16/10/1948, ngày thành lập Ban Kiểm tra Trung ương được Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định là ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.


Ngày 9/1/1963, Ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La được thành lập gồm 5 đồng chí, đồng chí Hoàng Nó, Bí thư tỉnh ủy kiêm Trưởng ban. Hệ thống kiểm tra các huyện, thị có 24 đồng chí, đa số là bán chuyên trách và kiêm nhiệm. Cùng với Ngành Kiểm tra của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Sơn La đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp uỷ giao, phục vụ nhiều cuộc vận động lớn làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng, như: Cuộc vận động “3 xây, 3 chống”; chống và bài trừ tệ lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa; kiểm tra thực hiện “chế độ lãnh đạo có kiểm tra”; việc đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII; thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng... góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.


Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng bộ tỉnh Sơn La không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn cách mạng mới, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường thực hiện và tham mưu giúp cấp uỷ đẩy mạnh việc đổi mới nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tính chủ động, chiến đấu, giáo dục trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tính nghiêm túc, tự giác trong chấp hành của các tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảo thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc của Đảng trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp công tác; hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; triển khai toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức giám sát từ “diện” đến “điểm”, bảo đảm tất cả các khâu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đều được giám sát, kịp thời biểu dương những việc làm tốt, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm qua giám sát phát hiện.


Hoàng Quốc Khánh 
Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy


Ghi nhận thành tích đã đạt được, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2014); liên tục nhiều năm được Chính phủ, UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen; nhiều ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy được tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen nhiều năm; nhiều cá nhân trong ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen và các danh hiệu thi đua khác. 

Tìm kiếm theo ngày