Phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Ngày 11 tháng 10 năm 2018

Ngày 12/8/2007, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Hội Khoa học lịch sử tỉnh. Đại hội lần thứ Nhất Hội Khoa học lịch sử (KHLS) được tổ chức vào ngày 18/3/2008. Sự ra đời của Hội Khoa học lịch sử tỉnh đã góp phần tập hợp, đoàn kết đội ngũ cán bộ khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội nhân văn và những người đang làm nhiệm vụ nghiên cứu, giáo dục lịch sử - văn hóa, giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh.


 

Nghiệm thu đề tài “Lịch sử các khu du kích của tỉnh trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954”.


Mười năm xây dựng và phát triển, trải qua 2 kỳ Đại hội, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp, các ngành, Hội Khoa học lịch sử tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, Hội có 5 chi hội, với tổng số 133 hội viên. Cùng với phát triển hội viên, Hội đã sớm triển khai công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến kiến thức lịch sử; đặc biệt là phối hợp với Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Sử học Việt Nam, Văn phòng tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các huyện ủy tổ chức mở lớp tập huấn về công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử địa phương cho các đối tượng là hội viên Hội KHLS, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn... giúp cho học viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử ở địa phương, cách thức tổ chức và biên soạn một cuốn lịch sử, nghiệp vụ sưu tầm, khai thác tư liệu lịch sử, việc tổng hợp và xử lý tư liệu, phương pháp trình bày các sự kiện, các nhân vật lịch sử địa phương...


Hội luôn chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục kiến thức về lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, thông qua việc biên soạn và giảng dạy trong các nhà trường, như: Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng giáo dục chính trị các huyện, các trường chuyên nghiệp, trường phổ thông; cung cấp tư liệu lịch sử cho các tổ chức, đơn vị có yêu cầu, giúp cho các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền những chuyên đề về lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần vào nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết, cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Sơn La trong quá trình hội nhập quốc tế và trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà; trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, tôn tạo gìn giữ các di tích văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc Sơn La.Các đại biểu dự Hội thảo khoa học xác định ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Châu.


Hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo được Hội đặc biệt quan tâm. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2009), 46 năm Ngày thành lập Công đoàn Sơn La (1963-2009), Hội đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công Hội thảo “Giai cấp công nhân Sơn La trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế”. Chào mừng 60 năm chiến thắng Tây Bắc (1952-2012), Hội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, huyện ủy Mai Sơn tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo “Tập đoàn cứ điểm Nà Sản trong chiến dịch Tây Bắc 1952”. Hội thảo đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề về chiến thuật, góp phần nhìn nhận, đánh giá  khách quan về tư tưởng quân sự Việt Nam, tầm nhìn chiến lược trong chỉ đạo của Bác Hồ và Trung ương Đảng, thấy được nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật trong chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc. Nhân kỷ niệm 55 năm Bác Hồ lên thăm Tây Bắc, Hội đã phối hợp với Văn phòng tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức Hội thảo “Bác Hồ với Sơn La” và đóng góp ý kiến với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng “Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc”; Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, Hội đã tham mưu với tỉnh tổ chức hội thảo Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm “120 năm thành lập tỉnh Sơn La”, tổ chức Hội thảo về di tích “Ngã ba Cò Nòi - Tầm vóc và giá trị  lịch sử ”. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tham gia các cuộc hội thảo về lịch sử địa phương, như: “Công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sơn La”, “Công tác tiễu phỉ, chống gián điệp, biệt kích trên địa bàn tỉnh Sơn La”, “Lịch sử trường Chính trị tỉnh Sơn La”, “Lịch sử Báo Sơn La”, “Biên soạn giáo trình lịch sử địa phương đưa vào giảng dạy trong các nhà trường ở huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ”... và Hội thảo lịch sử Đảng bộ các xã trong tỉnh. Hội đã chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài, như: “40 năm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2009”, “Sơn La sau 50 năm Bác Hồ về thăm 1959-2009”, “60 năm quan hệ hữu nghị hợp tác Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Bang (1948-2008)”, “Sơn La trong chiến dịch Tây Bắc năm   1952”, “Các khu du kích của tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)”. Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và biên soạn các đề tài, như: “Lịch sử Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 1945-2010”, “Lịch sử Văn phòng UBND tỉnh Sơn La 1945-2010”, “Lịch sử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La 1930-2010”, “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 1965-2010”, “Lịch sử Đảng bộ thành phố Sơn La 1961-2015”. Phối hợp với Ban Thường vụ huyện ủy Mường La và Quỳnh Nhai nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Kỷ yếu Đảng bộ huyện Mường La qua các kỳ Đại hội”, “Kỷ yếu Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai qua các kỳ Đại hội”; Phối hợp tham gia chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn các đề tài: “Địa chí Sơn La”, “Giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc Thái ở Sơn La” ; Chỉnh lý và bổ sung các đề tài:”Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Châu (1945-2015)”, “Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Châu”(1945-2015), “Lịch sử phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La(1945-2015)”; Phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo và hướng dẫn các xã viết lịch sử Đảng bộ xã. 


Công tác phản biện, giám định xã hội được quan tâm, tham gia tư vấn việc bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; cách thức tổ chức biên soạn, hội thảo về lịch sử các ngành, đoàn thể, các huyện và các xã trong tỉnh. Một số thành viên của Hội còn tham gia Hội đồng Khoa học của tỉnh xét duyệt và đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học lịch sử và xã hội nhân văn ở địa phương. Tham mưu, tư vấn tổ chức phát động các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng, lịch sử địa phương; tổ chức gặp mặt, tọa đàm, mít tinh mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; triển lãm về lịch sử, văn hóa. Biên soạn phát hành 35 số Bản tin “Sơn La xưa và nay” (6 số/năm) với số lượng 1.500 bản/kỳ; chất lượng bản tin được đánh giá cao, có nhiều tin, bài sinh động, phong phú về lịch sử được bạn đọc đón nhận. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương và phổ biến các kiến thức về lịch sử - văn hóa của các dân tộc được các Chi hội tham gia tích cực, góp phần bảo vệ và tôn tạo những di tích lịch sử, văn hóa, phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu của đông đảo những người yêu thích lịch sử cũng như du khách đến Sơn La.Học sinh xã Hang Chú (Bắc Yên) tìm hiểu lịch sử qua bản tin “Xưa và nay” của Hội Khoa học lịch sử tỉnh. 

Ảnh: Huy Ngoan


Để tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng của khoa học lịch sử đối với sự phát triển của tỉnh, của đất nước, những năm tới, Hội sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy và chính quyền phối hợp với các đoàn thể, các hội khoa học và các ngành chức năng tổ chức Hội thảo về những sự kiện lịch sử có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của tỉnh, như: Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Sơn La, Sơn La trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Những đóng góp của tỉnh Sơn La đối với các tỉnh Bắc Lào; tổ chức Hội thảo về nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy lịch sử địa phương trong các trường học... Tiếp tục nghiên cứu các đề tài về lịch sử tỉnh Sơn La thời kỳ cận đại và làm rõ vai trò của các cá nhân trong lịch sử của địa phương cũng như của đất nước; tư vấn, phản biện và thẩm định về khoa học lịch sử cho các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các cá nhân theo yêu cầu; Đẩy mạnh phổ biến kiến thức về khoa học lịch sử trong nhân dân; đề xuất, tham mưu với tỉnh các biện pháp nhằm phát triển khoa học lịch sử; hợp tác về nghiên cứu khoa học lịch sử với các đơn vị, tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội ở trong và ngoài tỉnh...


Kế thừa và phát huy kết quả đạt được, Hội KHLS tỉnh quyết tâm phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức, tập hợp được đông đảo đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực sử học và các ngành, các lĩnh vực có liên quan, giúp đỡ, cổ vũ các hoạt động sáng tạo của hội viên; đưa các hoạt động của Hội phục vụ thiết thực cho sự nghiệp giáo dục; giữ gìn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng của tỉnh, góp phần giáo dục, truyền bá các kiến thức về lịch sử dân tộc.


Vương Ngọc Oanh

Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh

Tìm kiếm theo ngày