Những kiến nghị của cử tri không có cơ sở giải quyết

Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Báo Sơn La đăng tải một số ý kiến của cử tri không có cơ sở để giải quyết, gồm các nội dung sau:


Cử tri đề nghị: Công ty cổ phần cao su Sơn La có kế hoạch sửa chữa tuyến đường từ Quốc lộ 279D đến bản Bủng, xã Mường Bú, huyện Mường La và tuyến đường từ Quốc lộ 279D đến Bó Mười, huyện Thuận Châu (vì các tuyến đường này bị hư hỏng, xuống cấp một phần do Công ty cổ phần cao su Sơn La vận chuyển vật liệu, hàng hóa gây ra).


UBND tỉnh trả lời: Thời kỳ khai thác đối mủ cao su trên địa bàn mới chỉ bắt đầu từ năm 2016 (thông thường 1 tháng có 5-7 chuyến, và sử dụng loại xe tải 1,25-8 tấn để vận chuyển). Do vậy, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, nguyên nhân hư hỏng, xuống cấp không hoàn toàn do nguyên nhân vận chuyển vật liệu, hàng hóa của công ty gây nên.


Cử tri kiến nghị: Xem xét trình HĐND tỉnh nâng mức chi thường xuyên cho trạm y tế cấp xã từ 30.000.000 đồng/năm lên 40.000.000 đồng/năm; vì mức quy định như hiện tại theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với trạm y tế xã là rất ít, không đảm bảo kinh phí để hoạt động.


UBND tỉnh trả lời: Theo quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, định mức chi thường xuyên trong thời kỳ ổn định ngân sách được áp dụng cho năm đầu của thời kỳ ổn định, hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng thu ngân sách trên địa bàn để điều chỉnh định mức chi thường xuyên. Trong những năm qua, thu ngân sách trên địa bàn rất khó khăn, do đó không có nguồn kinh phí để xem xét điều chỉnh định mức chi thường xuyên.  Sở Tài chính tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong năm 2020, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính về định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định 2021 - 2025 và khả năng thu ngân sách trên địa bàn, Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành rà soát, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh định mức chi thường xuyên.


Cử tri đề nghị: Xem xét đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của xã Chiềng Cọ và nhà văn hóa xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La.


UBND tỉnh trả lời: Hiện nay, xã Chiềng Cọ là một trong những xã đã được đầu tư hoàn thiện cả trụ sở xã và nhà văn hóa xã. Trong khi đó trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều xã chưa được đầu tư trụ sở, nhiều xã có trụ sở đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị Đảng ủy, HĐND - UBND xã Chiềng Cọ khắc phục khó khăn, bố trí, sắp xếp chỗ làm việc hợp lý, phát huy tối đa công năng các công trình đã được đầu tư; đề nghị UBND thành phố xem xét giải quyết kiến nghị của xã Chiềng Cọ.


Cử tri kiến nghị: Về Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, nội dung chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở bản, tổ dân phố ở phường, thị trấn.. Đề nghị tiếp tục chi hỗ trợ cho người học 50 nghìn đồng để khuyến khích người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng?


UBND tỉnh trả lời: Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 5 và Điểm c Khoản 3 Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính, mức hỗ trợ tiền ăn trong những ngày tập trung sẽ do thủ trưởng cơ quan (Chủ tịch xã, phường, thị trấn) quyết định từ các nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồn khác để thực hiện, đảm bảo nguyên tắc mức hỗ trợ này không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính. Như vậy, việc kiến nghị sửa đổi Điểm 8 Mục II - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh là chưa đủ căn cứ pháp lý.


Cử tri kiến nghị: Cân đối nguồn ngân sách để chi trả cho việc quản lý, bảo vệ rừng đối với các diện tích rưng không thuộc diện hưởng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Phù Yên.


UBND tỉnh trả lời: Việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng (không thuộc diện tích hưởng dịch vụ môi trường rừng), được thực hiện theo Luật Lâm nghiệp và được phê duyệt trong kế hoạch bảo vệ phát triển rừng hàng năm của cấp có thẩm quyền. Do diện tích rừng đề nghị không nêu rõ đã được phê duyệt hay chưa được phê duyệt trong kế hoạch bảo vệ phát triển rừng hàng năm, vì vậy không có đủ căn cứ để xem xét, giải quyết. Đề nghị UBND huyện Phù Yên chỉ đạo rà soát diện tích của các chủ rừng chưa được hưởng chính sách từ chi trả dịch vụ môi trường rừng, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng hàng năm, gửi Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày