Những chuyển biến trong công tác giảm nghèo ở Sông Mã

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Những năm qua, huyện Sông Mã đã huy động các nguồn vốn chương trình, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.


 

Người dân xã Mường Hung (Sông Mã) đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc. 


Huyện Sông Mã hiện có trên 153 nghìn người, gồm 6 dân tộc (Thái, Mông, Kinh, Sinh Mun, Khơ Mú, Kháng), tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí đa chiều chiếm gần 50%. Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, hàng năm, Phòng Dân tộc huyện Sông Mã đã chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo; triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn giai đoạn từ năm 2016-2018; xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn... Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, không trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chủ động, vươn lên thoát nghèo; sử dụng có hiệu quả các chính sách, sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để thoát nghèo; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng và phát triển trồng trọt, chăn nuôi, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; tham gia học nghề, tìm việc làm; phát triển các ngành nghề thương mại - dịch vụ... phù hợp với địa bàn và dân tộc để thoát nghèo bền vững.


Từ đầu năm đến nay, huyện Sông Mã đã hỗ trợ 18 xã theo Chương trình 135 với tổng số vốn gần 22 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ phát triển sản xuất trên 4,6 tỷ đồng cho các dự án trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc; xây dựng 11 công trình thủy lợi, nhà văn hóa bản, lớp học với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; gần 11,5 tỷ đồng để đầu tư mới 26 công trình thủy lợi, nhà văn hóa bản, nhà lớp học, cầu treo; duy tu bảo dưỡng 20 công trình giao thông, 3 công trình nước sinh hoạt, 1 cầu treo, 2 nhà văn hóa bản. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 289/BDT-KH ngày 02/6/2017 của Ban Dân tộc tỉnh về việc rà soát, tổng hợp, phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng chính sách theo Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg giai đoạn 2017 - 2020, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp các hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các bản  đặc biệt khó khăn và các xã khu vực III thiếu đất sản xuất. Qua rà soát, đã triển khai tới 92 hộ nghèo tại 13/18 xã vay vốn chuyển đổi nghề, mua đất sản xuất với số tiền 4 tỷ đồng. Hỗ trợ 33 hộ định canh định cư tập trung tại bản Co Dâu, xã Nậm Ty, với kinh phí 595 triệu đồng. Qua đó, bà con thay đổi tập quán canh tác theo hướng sản xuất hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu cấu kinh tế theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 3%/năm.


Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, cho biết: Với việc tập trung chỉ đạo, tranh thủ các nguồn vốn để triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới... đã góp phần quan trọng đối với công tác xóa đói giảm nghèo. Dự ước hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện giảm còn trên 10.000 hộ (chiếm 34%), giảm 3% so với năm 2018; hộ cận nghèo còn gần 4.000 hộ, chiếm 13,5%, giảm gần 900 hộ so với năm 2018. Trong thời gian tới, huyện Sông Mã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh thực hiện các dự án, công trình, giải ngân các nguồn vốn đầu tư và thực hiện tốt công tác quy hoạch; tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất…


Với những giải pháp và kết quả đã đạt được, hy vọng huyện Sông Mã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, nâng cao hơn nữa hiệu quả các chương trình hỗ trợ, giúp hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Tìm kiếm theo ngày