Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”

Ngày 07 tháng 06 năm 2018

Ngày 4/6, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh họp đánh giá nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”. Đề tài do Trường Đại học Tây Bắc chủ trì, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Yến làm chủ nhiệm.


 

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”.

 

Với mục tiêu nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La gắn với bảo vệ sinh thái, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, góp phần giảm nghèo cho cư dân vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, tháng 8/2016, trường Đại học Tây Bắc đã triển khai thực hiện Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”; nghiên cứu những thuận lợi, khó khăn và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch bền vững. Đề tài đã đề xuất được 8 giải pháp để phát triển du lịch bền vững vùng lòng hồ; thiết kế Website du lịch lòng hồ, xuất bản cẩm nang du lịch cộng đồng bằng du thuyền vùng lòng hồ, cẩm nang du lịch cộng đồng bản Bon và bản Bó Ban (Quỳnh Nhai) bằng 3 thứ tiếng (Việt, Anh, Trung), xây dựng phim quảng bá về du lịch lòng hồ...


Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Tìm kiếm theo ngày