Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng thực thi các TTHC đối với các doanh nghiệp, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Sơn La”

Ngày 30 tháng 11 năm 2019

Ngày 29/11, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã họp xét, nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Sơn La”.

Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính
đối với các doanh nghiệp, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Sơn La”.Đề tài được triển khai thực hiện từ tháng 7/2018, do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thiêm làm chủ nhiệm. Sau 2 năm triển khai, nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); phân tích thực trạng tổ chức thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La; đánh giá chất lượng thực thi thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp trên cả phương diện cán bộ thực thi thủ tục hành chính và doanh nghiệp.Trên cơ sở khoa học từ phân tích mô hình, khảo sát và phân tích thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực thi thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, gồm: Giải pháp về rà soát thủ tục hành chính, giải pháp về bộ máy thực thi, giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, giải pháp truyền thông, giám sát, theo dõi, quy trình thực hiện và các giải pháp theo các nhóm thủ tục hành chính liên quan đến các chỉ số thành phần PCI... góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh Sơn La. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu Đề tài đạt yêu cầu.

Tìm kiếm theo ngày