Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Ngày 26/10, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp xét, đánh giá nghiệm thu Đề tài “Phát triển kinh tế HTX theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm một số địa phương trong nước và giải pháp cho tỉnh Sơn La”. Đồng chí Lưu Bình Khiêm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La làm Chủ tịch Hội đồng.Phiên họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh

 

Đề tài “Phát triển kinh tế HTX theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm một số địa phương trong nước và giải pháp cho tỉnh Sơn La” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, tiến sĩ Lê Thị Minh Châu làm chủ nhiệm. Sau hơn một năm triển khai nghiên cứu, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nhóm thực hiện đề tài đưa ra các đề xuất về cơ chế, chính sách, các nhóm giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La, như: Tăng cường tính tự chủ của HTX trong các hoạt động, xây dựng các cơ chế khuyến khích HTX tạo dựng mạng lưới các thành viên liên kết trong vùng tham gia vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của HTX; nâng cao vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước trong hỗ trợ phát triển kinh tế HTX gắn với chương trình nông thôn mới...


Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có những nghiên cứu sâu và cụ thể về sự phát triển của HTX và những tác động, hiệu quả của hoạt động kinh tế HTX đối với xây dựng nông thôn mới của tỉnh Sơn La. Đồng thời, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu để kiến nghị những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển HTX trên địa bàn tỉnh trong những năm tới. Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt yêu cầu.

Tìm kiếm theo ngày