Ngành Kiểm sát chú trọng công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho nữ công chức, lao động thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ của ngành, tham gia công tác, học tập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tự tin tham gia các hoạt động xã hội.Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày 20/10. 


Thực hiện chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Kiểm sát Sơn La giai đoạn 2016-2020, lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện KSND tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể cụ thể hoá các mục tiêu bằng cách lồng ghép với kế hoạch công tác chuyên môn, chương trình công tác của tổ chức Công đoàn, Ban nữ công. Cùng với đó, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện KSND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chính sách liên quan trực tiếp tới lao động nữ...; động viên chị em nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh.


Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nữ công chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng học hỏi, nghiên cứu, cải tiến phương pháp, cách thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Các nữ kiểm sát viên thực hành quyền công tố luôn tận tâm trong hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội. Trong công tác thực hành kiểm sát hoạt động tư pháp, các nữ kiểm sát viên tăng cường công tác kiểm sát, phát hiện kịp thời vi phạm của các cơ quan tư pháp để kiến nghị, kháng nghị nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, tổ chức, đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh, thống nhất...


Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ được đặc biệt chú trọng, chị em được tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị và các hoạt động xã hội; cán bộ nữ ưu tú được bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào Đảng, quy hoạch, bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo, quản lý. Toàn ngành hiện có 98 cán bộ nữ, chiếm 43,9% tổng số cán bộ, công chức, lao động toàn ngành, trong đó, 16 cán bộ nữ làm công tác quản lý của viện kiểm sát hai cấp. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên cả vật chất và tinh thần khi cán bộ, công chức nữ ốm đau, bệnh tật; có chính sách hỗ trợ, trợ cấp những nữ cán bộ hoàn cảnh khó khăn; thực hiện nghiêm túc chế độ nghỉ thai sản, nghỉ ốm; bố trí chị em đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm; hằng năm, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi cắm hoa nhân ngày 20/10, 8/3...


Do thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, chất lượng đội ngũ nữ cán bộ ngành kiểm sát ngày càng được nâng cao, đảm bảo các tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp. Năm 2018, toàn ngành có 94 nữ công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Riêng 9 tháng năm 2019, có 18 đồng chí nữ được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen trong phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.


Phát huy vai trò của cán bộ nữ trong công tác xây dựng ngành, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện KSND tỉnh tiếp tục tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ngành Kiểm sát vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tìm kiếm theo ngày