Ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 có thặng dư

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Bộ Tài chính vừa công bố tình hình thực hiện dự toán và công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối NSNN chín tháng có thặng dư.

(Ảnh minh họa: Báo Thời Nay)

Cụ thể, tổng thu NSNN tháng 9 đạt 72,4 nghìn tỷ đồng, lũy kế chín tháng đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80,75% dự toán, tăng 10,75% so cùng kỳ, trong đó số thu nội địa đạt 878,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán. Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, thu NSNN chín tháng năm 2021 vẫn bảo đảm tiến độ dự toán nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020.

Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế chín tháng ước đạt 1.030,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 218,55 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán; chi thường xuyên đạt gần 725,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70% dự toán.

Ước tính đến hết tháng 9, NSNN đã chi cho công tác phòng, chống dịch là 19,7 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 9,4 nghìn tỷ đồng. Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối NSNN 9 tháng có thặng dư.

Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, đồng thời bảo đảm nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Tìm kiếm theo ngày