Nâng chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy, huyện Sốp Cộp luôn chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao chứng bồi dưỡng nghiệp vụ cho học viên.

           

Ông Trần Thanh Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sốp Cộp, cho biết: Ban Tuyên giáo Huyện ủy chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học cho từng đối tượng riêng biệt, phù hợp với từng thời điểm và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu, đề xuất và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động các phong trào thi đua học tập, chia sẻ các bài học về lý luận chính trị trên internet, mạng xã hội... Bên cạnh đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị luôn được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo thực tế.

           

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch. Nội dung, chương trình đào tạo được cụ thể hóa theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, sắp xếp các chuyên đề, học phần đảm bảo tính hệ thống và khoa học, kết hợp giữa lý thuyết với thảo luận; vận dụng sáng tạo và lồng ghép các chuyên đề phù hợp. Giảng viên kịp thời cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin định hướng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng tốt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng...

           

Ông Trần Thanh Hải cho biết thêm: Trung tâm hiện có 2 giảng viên chuyên trách, 15 giảng viên kiêm nhiệm. Với quan điểm chất lượng giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, Trung tâm chú trọng đổi mới phương pháp dạy theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp người học vừa nắm chắc kiến thức, vừa có kỹ năng thực hành, vận dụng được sau khi trở về địa phương. 

           

Để tăng tính hấp dẫn đối với học viên, trong mỗi giờ học, các giảng viên ưu tiên sử dụng 3 phương pháp, kỹ năng: Thuyết trình - thảo luận nhóm - hỏi đáp và tăng thời lượng để trao đổi, thông tin thêm cho học viên về kiến thức thực tế. Mỗi buổi học, giảng viên bố trí 1 - 2 tiết để học viên tự nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm và đưa ra những nội dung chính của bài học cần ghi nhớ hoặc trao đổi thêm. Trung tâm cũng căn cứ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo của từng giảng viên để phân công, phụ trách các bài giảng phù hợp với năng lực, sở trường, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy. Thường xuyên cử giảng viên chuyên trách tham gia nghiên cứu thực tế tại cơ sở, nắm kịp thời những mô hình hay, việc làm tốt ở cơ sở để vận dụng, đưa vào giảng dạy.

           

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 1 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 61 quần chúng ưu tú; 1 lớp đảng viên mới cho 60 học viên; 2 lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho 86 học viên; 2 lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng thời kỳ mới” cho 74 học viên; 2 lớp bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” cho 72 học viên gồm cả đoàn viên thanh niên; bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác hội nông dân cơ sở cho 50 cán bộ, hội viên nông dân; bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng 50 báo cáo viên, tuyền truyền viên; 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 70 học viên cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện...

           

Các học viên sau quá trình học tập đã được nâng cao hơn về trình độ lý luận, kiến thức và năng lực công tác, vận dụng lý luận vào thực tiễn công việc ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

           

Ông Vì Văn Thiện, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Và, cho biết: Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng chính trị, đã giúp tôi hiểu hơn về hệ thống chính trị của Đảng ta, lịch sử Đảng bộ địa phương; hiểu hơn về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và có thêm kiến thức để vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển KT-XH vào tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội Nông dân xã ngày càng vững mạnh...

           

Còn ông Lò Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Lèo, chia sẻ: Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2022, chúng tôi được trang bị thêm kỹ năng chuẩn bị bài tuyên truyền miêng, cách thức tổ chức một buổi tuyên truyền miệng. Từ đó, giúp chúng tôi làm tốt tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại các bản biên giới vùng cao.

           

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên sát với yêu cầu nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sốp Cộp tăng cường phối hợp với cấp ủy cơ sở định hướng, hướng dẫn và đề ra các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng; nâng cao chất lượng dạy và học... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong huyện.

Tìm kiếm theo ngày