Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Thành phố phát triển xanh, nhanh và bền vững

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

                          

Hà Trung Chiến

             Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy

             


Trung tâm thành phố Sơn La hôm nay.

 Ảnh: Huy Ngoan 

             

Phát huy sức mạnh đoàn kết, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc và tạo dấu ấn phát triển mạnh mẽ; kinh tế - xã hội phát triển; quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững; niềm tin của nhân dân với Đảng được nâng lên. Đây là điều kiện thuận lợi và tiền đề quan trọng để Thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển xanh, nhanh và bền vững, hướng tới xây dựng Thành phố trở thành đô thị loại I, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

             

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

chuyển trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân, cán bộ thành phố Sơn La.

             

                                     Ảnh: PV

             

Ngay sau Đại hội lần thứ XVIII, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trên các mặt công tác và các lĩnh vực. Đảng bộ Thành phố đã có nhiều sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá để chỉ đạo và tổ chức thực hiện, lựa chọn những công việc cụ thể, thiết thực, sát với lợi ích chính đáng của nhân dân và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Coi trọng việc nêu cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Đồng thời, rà soát, ban hành Nghị quyết lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cán bộ, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng đô thị, quản lý tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng, quy hoạch, giáo dục - đào tạo, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, kiến nghị...; thực hiện tốt cơ chế giám sát của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố, tăng cường vai trò của HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

             

Với các giải pháp đồng bộ, 5 năm qua, kinh tế của Thành phố chuyển dịch theo hướng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng từng ngành, lĩnh vực. Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, mở rộng quy mô, hiện Thành phố có 10 tổ chức tín dụng, gần 300 khách sạn, nhà nghỉ; 1.222 doanh nghiệp, trên 10.000 hộ kinh doanh... Công nghiệp và xây dựng phát triển khá, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình công cộng được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại mang bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc. Trong giai đoạn 2015-2020, Thành phố triển khai gần 312 dự án, tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.605 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với giai đoạn 2010-2015. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi được 1.400 ha sang trồng cây ăn quả, nâng tổng diện tích lên 4.170 ha; có 16,7% diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất bình quân trên một ha/năm ước đạt 60 -100 triệu đồng; hình thành và phát triển 4 chuỗi thực phẩm an toàn.

             

Năm 2019, Thành phố đã được Chính phủ công nhận là đô thị loại II và là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là 2 mục tiêu lớn hoàn thành trước 1,5 năm so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XVIII đề ra.

             

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 81,3% (vượt 6,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chăm lo, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, bảo hiểm y tế thực hiện hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tích cực, hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo đúng đối tượng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,72% năm 2015 xuống còn 0,77% năm 2020. Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, quan hệ đối ngoại mở rộng.

             

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đổi mới, Đảng bộ Thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 935 đảng viên; tổ chức tặng Huy hiệu Đảng cho 1.937 đảng viên.

             

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá, gồm: Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, đảm bảo đồng bộ, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đồng thời thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

             

Một là, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực của thành phố.

             

Hai là, quy hoạch mở rộng Thành phố, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn.

             

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

             

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển thành phố.

             

Năm là, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

             

Sáu là, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tiểu vùng Tây Bắc.

             

Bảy là, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo bền vững.

             

Tám là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

             

Chín là, tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

             

Mười là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức đảng và đảng viên; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tăng cường đổi mới công tác đối thoại với nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện các chính sách an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững.

             

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX là đại hội của đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và sáng tạo. Phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ Thành phố quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX đề ra, xây dựng Thành phố phát triển xanh, nhanh và bền vững.

             

Một số hình ảnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành phố

Phóng sự ảnh: Nhóm PV

             


Trung tâm thương mại Vincom Sơn La.

             


Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công Thành phố.

             


Các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Vì ANTQ nhận Giấy khen của Thành phố.

             


Ứng dụng công nghệ cao vào chế biến cà phê.

             


Vòng xòe đoàn kết trong Lễ hội mùa hoa ban Thành phố.

 

Tìm kiếm theo ngày