Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 4/3/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020”, đội ngũ cán bộ công đoàn của tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn về số lượng, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy các hoạt động, phong trào công đoàn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội.

 

 

Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở.

 

Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 4a, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp dạy và học, tăng cường các nguồn lực cho đào tạo bồi dưỡng; gắn với quy hoạch, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ công đoàn. Chỉ đạo các cấp Công đoàn tham mưu với cấp ủy; phối hợp với chính quyền đồng cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn chuyên trách được tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu quy hoạch sắp xếp cán bộ nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu theo vị trí việc làm. Chế độ, chính sách cho cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đầy đủ và cụ thể hóa trong quy chế chi tiêu nội bộ.

 

Đội ngũ giảng viên kiêm chức, cán bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ báo cáo viên cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu. Nội dung tập huấn sát với thực tế, ngắn gọn, phù hợp với trình độ cán bộ công đoàn; phương pháp tập huấn đã có sự đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động tư duy, sáng tạo của người học, giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở dễ dàng tiếp cận những vấn đề cơ bản trong tình hình mới. Thời gian tập huấn được rút ngắn, hình thức tập huấn đa dạng, phong phú.

 

10 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 934 lượt cán bộ công đoàn chuyên trách, 93 lớp cho 9.551 lượt cán bộ công đoàn không chuyên trách. Đến nay, 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và 80% cán bộ công đoàn cơ sở đã được bồi dưỡng cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn, đảm bảo theo chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra. Qua theo dõi, đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh, đội ngũ cán bộ công đoàn sau khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trở về cơ sở đã vận dụng sáng tạo các kiến thức vào điều kiện thực tiễn tại công đoàn cơ sở cấp mình, giúp tổ chức công đoàn hoạt động tốt hơn, tổ chức nhiều hoạt động nổi bật hơn, đặc biệt là nắm chắc kiến thức về pháp luật liên quan để tư vấn, giúp đỡ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 

Công tác quy hoạch, luân chuyển, sử dụng, bố trí cán bộ sau khi đào tạo cũng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, trình tự và thủ tục. Trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, bám sát kết quả đánh giá cán bộ hàng năm và yêu cầu của công tác cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ chủ chốt cho các nhiệm kỳ. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đưa vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Công tác quy hoạch đảm bảo cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện quy hoạch cán bộ theo phương châm “động”, “mở”, khắc phục tình trạng bị động, “hẫng hụt”, từng bước chủ động, có tầm nhìn xa trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết, một số cán bộ công đoàn sau khi được đi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chưa có nhiều thời gian cống hiến cho tổ chức Công đoàn đã được điều động, luân chuyển công tác khác. Điều này ít nhiều gây khó khăn cho công tác tổ chức, gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

 

Xác định cán bộ công đoàn là “hạt nhân” trong các hoạt động, phong trào Công đoàn, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn với phương châm: Vì đoàn viên và người lao động, hướng về cơ sở, xứng đáng là “điểm tựa” của  đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Tìm kiếm theo ngày