Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 01 tháng 02 năm 2019

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năm qua, Ban Tổ chức tỉnh ủy và Ban tổ chức các cấp ủy đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương tiếp tục đổi mới, cải tiến phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu giúp Ban Thường vụ cấp ủy ban hành nhiều đề án về công tác tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, phục vụ công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và quy hoạch cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Việc đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, sát thực tiễn.


 

Đồng chí Hoàng Văn Chất chuyển trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy.


Điểm nhấn trong năm 2018 là ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác, cùng hệ thống văn bản, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), cơ bản hoàn thành các đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo kế hoạch. Tính đến 30/12/2018, đã ban hành 22 đề án. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, về tổ chức bộ máy đã giảm 63 đầu mối (2 đầu mối trực thuộc tỉnh, 51 đầu mối cấp phòng thuộc sở, ngành và chi cục cơ quan cấp tỉnh, 10 đầu mối cấp phòng thuộc huyện). Biên chế, giảm 78 người; giảm đội ngũ lãnh đạo, quản lý, trong đó, 5 cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành, 65 cán bộ cấp phòng và tương đương thuộc sở, ngành và chi cục cơ quan cấp tỉnh, 22 lãnh đạo cấp phòng thuộc huyện. Về kinh phí, giảm chi ngân sách Nhà nước cho phụ cấp lãnh đạo, chi tiền lương và chi thường xuyên cho con người, chi bổ sung xây dựng hoặc tu sửa cơ sở vật chất. Đối với thực hiện Nghị quyết 19, tổ chức bộ máy giảm 179 đầu mối (2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, 34 đơn vị sự nghiệp thuộc chi cục, 27 đầu mối cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp, 109 đơn vị sự nghiệp cấp huyện, 7 đầu mối cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp cấp huyện). Về biên chế, giảm 2.137 biên chế là cán bộ, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Về lãnh đạo, giảm 142 cán bộ lãnh đạo quản lý. Về lộ trình tự chủ, có 33 đơn vị thực hiện tự chủ kinh phí chi thường xuyên 100%; 310 đơn vị tự chủ một phần kinh phí thường xuyên. Toàn tỉnh có 1.073 trưởng bản (tổ trưởng tiểu khu, tổ dân phố) chưa phải là đảng viên, các huyện, thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn đề xuất phương án bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản. Đối với xã, phường, thị trấn, toàn tỉnh có 204 xã, phường, thị trấn. Trong đó, 121 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn theo quy định; 83 xã, phường, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Trong tổng số 3.324 bản, tiểu khu, tổ dân phố của tỉnh có 145 bản, tiểu khu, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định; 3.179 bản, tiểu khu, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định, các huyện, thành phố đã có lộ trình đề xuất phương án sáp nhập xuống còn 2.0456 bản (giảm 868 bản) thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021. Đến nay, tỉnh ta cũng đã thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh; 12/12 huyện, thành phố có Trung tâm hành chính công tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.


Bên cạnh đó, Ban Tổ chức tỉnh ủy tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả đã giám sát đối với 4 cấp ủy; gợi ý kiểm điểm đối với 5 tập thể, 7 cá nhân; tổ chức 2 hội nghị giải trình về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với 13 cá nhân. Đồng thời, ban hành hướng dẫn việc kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công chức, viên chức; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Nhờ vậy, công tác đánh giá, phân loại cán bộ, tổ chức đảng được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan.


Ngoài ra, Ban Tổ chức tỉnh ủy còn tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng kế hoạch điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ bảo đảm cơ cấu, chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí theo quy định phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có những bước đổi mới trong quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện, thành phố, năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp 3.670 đảng viên mới. Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề được tham mưu thực hiện kịp thời, có chất lượng, giúp cấp ủy đánh giá sát thực trạng, tình hình cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ.


Thành công của công tác tổ chức xây dựng Đảng rút ra được những bài học quý: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền; đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; lấy kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ, đảng viên có liên quan. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, định hướng tư tưởng, coi đây là giải pháp trọng tâm, then chốt nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện, nhất là việc vận động phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế phải đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng, nhân văn, không cầu toàn, nóng vội; “dễ làm trước, khó làm sau”, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đảm bảo “hợp tình, hợp lý”, lấy quyền và lợi ích của cán bộ, đảng viên làm cơ sở; vừa sắp xếp tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động chung của các cơ quan đơn vị. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, vai trò quan trọng của người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Tìm kiếm theo ngày