Nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong tình hình mới

Ngày 18 tháng 04 năm 2019

Những năm qua, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) luôn thực hiện hiệu quả việc nắm bắt diễn biến tình hình, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, trực tiếp phục vụ Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác; chủ động đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai các chương trình, kế hoạch, góp phần tích cực vào các lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng của lực lượng Công an toàn tỉnh.Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh (bên phải)

nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ năm 2018 của UBND tỉnh.


Nhằm thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn, Phòng Tham mưu chủ trì triển khai các phương án, kế hoạch, thông báo phân công nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, an ninh tại các mục tiêu, công trình trọng điểm; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn cấp cao, đoàn khách quốc tế; các sự kiện, hội nghị, hội thảo. Đặc biệt, luôn giữ vai trò trung tâm trong khâu nối, điều hành bảo đảm tuyệt đối an toàn chuỗi các sự kiện quan trọng tổ chức tại tỉnh Sơn La. Đồng thời, đổi mới, chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu chuyên đề an ninh; chủ trì, tham mưu triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Trong công tác phòng, chống ma túy, tập trung tham mưu với Ban Giám đốc trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng chống ma túy hằng năm, các giai đoạn 2012 - 2017 và 2017 - 2021; tham mưu thực hiện Phương án 279 thu được nhiều kết quả tích cực, nhất là tham mưu tổ chức đấu tranh Chuyên án 279-LL, ngăn chặn cơ bản hoạt động của các toán tội phạm có vũ trang vận chuyển ma túy qua biên giới vào địa bàn tỉnh, nhất là các huyện Mộc Châu, Vân Hồ... Bên cạnh đó, Phòng nghiên cứu tham mưu hệ thống hóa biểu mẫu các công tác phát sinh, cải tiến các biểu mẫu về chỉ tiêu công tác, kết luận giao ban..., đảm bảo đồng bộ, đơn giản và kiểm soát văn bản, nội dung nhiệm vụ được giao cho các đơn vị Công an toàn tỉnh. Đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cải cách hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an Sơn La (đã chủ trì, phối hợp đưa 26 thủ tục hành chính ra Trung tâm Hành chính công của tỉnh; chỉ số CCHC của Công an tỉnh qua đánh giá của Bộ đứng tốp đầu của Bộ Công an); xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008...


Phòng Tham mưu cũng làm tốt vai trò Thường trực Đề án 16 của Công an tỉnh về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND Sơn La trong tình hình mới. Tham mưu với Ban Giám đốc chỉ đạo đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, gắn với việc giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy chế công tác, chấp hành điều lệnh, văn hóa tại đơn vị; làm tốt công tác trực ban tiếp công dân chuyên trách tại trụ sở Công an tỉnh; đón tiếp và hướng dẫn công dân khi đến giải quyết công việc với các đơn vị Công an tỉnh; tiếp nhận và chuyển đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền đơn của công dân; tổ chức các hoạt động từ thiện, giúp đỡ nhân dân, thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ gia đình khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...


Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) tiếp tục đổi mới, cải tiến các khâu công tác, nhất là thu thập, phân tích, đánh giá, xử lý thông tin, dự báo tình hình; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị, lực lượng chức năng, các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê, trực ban, trực chỉ huy, điều phối, chia sẻ thông tin, đảm bảo thông tin tập trung, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cả về chiến lược và chiến thuật, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy ở tất cả các cấp, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh trong tình hình mới.


Tìm kiếm theo ngày