Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

Ngày 13 tháng 01 năm 2021

Năm qua, Phòng 9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động, bảo đảm đúng pháp luật, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

 

Cán bộ, kiểm sát viên Phòng 9 trao đổi nghiệp vụ

 

Năm 2020, Phòng 9 đã thực hiện khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp. Phòng đã xây dựng chương trình công tác đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, kiểm sát viên. Tập trung chỉ đạo công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; chỉ đạo kiểm sát viên, công chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị; đặc biệt, chú trọng vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến đất đai. Kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm. Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm. Qua công tác kiểm sát, Phòng 9 đã phát hiện vi phạm và ban hành 3 kháng nghị theo trình tự phúc thẩm, 3 công văn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm.

 

Trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, Phòng đã thụ lý 90 vụ sơ thẩm, phúc thẩm; trong đó, đã giải quyết 76 vụ, còn lại đang giải quyết trong hạn luật định. Trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp, Phòng đã thụ lý 19 vụ việc, trong đó đã giải quyết xét xử 17 vụ, còn lại đang giải quyết trong hạn luật định. Đồng thời, kiểm sát 1.738 bản án, quyết định của cấp sơ thẩm.


Qua công tác kiểm sát, nhìn chung các bản án, quyết định được ban hành có căn cứ đúng pháp luật. Việc gửi bản án, quyết định của Viện KSND cấp huyện, về Viện KSND tỉnh cơ bản đầy đủ, đúng thời hạn. Đối với một số đơn vị vi phạm về việc chấp hành quy định gửi phiếu kiểm sát kèm theo bản án, quyết định, phòng đã tổng hợp ban hành thông báo rút kinh nghiệm. Kiểm sát 668 quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, qua công tác kiểm sát, các trường hợp xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phòng đã ban hành 2 kiến nghị, 5 thông báo rút kinh nghiệm trong việc kiểm sát các bản án, quyết định và qua công tác xét xử các vụ án.
Ngoài ra, phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xét chọn và tổ chức 11 phiên tòa rút kinh nghiệm; tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động cho tất cả cán bộ, kiểm sát viên làm công tác này trong Viện kiểm sát hai cấp. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại của các kiểm sát viên; đồng thời, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác để tổng hợp, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, vận dụng đúng quy định của pháp luật để áp dụng trong thực tiễn.

 

Năm 2021, ngành Kiểm sát xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, Phòng 9 tiếp tục quán triệt các quy định của pháp luật; chỉ thị, hướng dẫn của ngành về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự , hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại cho cán bộ, kiểm sát viên đơn vị. Chú trọng kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án… góp phần vào kết quả công tác và thành tích chung của ngành kiểm sát Sơn La.

 

Tìm kiếm theo ngày