Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ cơ sở

Ngày 15 tháng 03 năm 2019

Được thành lập và đi vào hoạt động từ cuối năm 2013, hơn 5 năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vân Hồ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ huyện uỷ về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy cơ sở năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vân Hồ.


Năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ huyện ủy Vân Hồ phân công đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Đơn vị hiện có 4 cán bộ, giảng viên, có trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và đội ngũ 11 giảng viên kiêm chức là Thường trực UBND huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy, đã qua thực tiễn công tác ở cơ sở, vì vậy, các bài giảng của giảng viên và giảng viên kiêm chức đều gắn với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Giảng viên kiêm chức được phân công phụ trách từng chuyên đề, từng lĩnh vực; thường xuyên được bồi dưỡng kỹ năng sư phạm và cập nhật thông tin.


Trong hoạt động, Trung tâm luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, hành chính, nâng cao kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo huyện ủy, đội ngũ giảng viên kiêm chức và các ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Bên cạnh đó, Trung tâm luôn quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực như làm việc nhóm, gợi mở - vấn đáp, sử dụng bản đồ tư duy, máy chiếu trong quá trình giảng dạy; khuyến khích giảng viên vận dụng các kiến thức thực tiễn vào bài giảng, làm phong phú nội dung bài giảng. Ngoài tuân thủ các quy định, quy chế về chương trình đào tạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Huyện ủy, Trung tâm còn chú trọng bổ sung, cập nhật những vấn đề thời sự, vấn đề mới theo hướng vừa bảo đảm nội dung yêu cầu, vừa đổi mới nội dung bài giảng. Trong đó, chú trọng việc lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình bồi dưỡng, tập huấn với những nội dung cụ thể, góp phần nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên.


Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tại Trung tâm được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế; nội dung chương trình học tập được thực hiện nghiêm túc theo quy định, đảm bảo đúng, đủ nội dung; chủ động lồng ghép nội dung các chương trình bồi dưỡng với quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2018, Trung tâm đã phối hợp tổ chức 25 lớp, với 1.535 học viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, như: Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ ở cơ sở... Kết thúc các lớp học, 100% học viên đều hoàn thành chương trình học tập với tỷ lệ khá, giỏi đạt 80% trở lên.


Đồng chí Nguyễn Thùy Dương, Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vân Hồ, cho biết: Các học viên sau quá trình học tập tại Trung tâm đã được bồi dưỡng, củng cố, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực công tác. Từ đó, vận dụng lý luận vào thực tiễn công việc ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao.


Anh Hà Văn Hoàng, Công chức văn phòng Đảng ủy xã Tô Múa vừa hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, chia sẻ: Tôi được đơn vị tạo điều kiện cử theo học chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy ở cơ sở năm 2019 do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vân Hồ phối hợp với Văn phòng huyện ủy tổ chức. Qua lớp học, đã giúp tôi phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hạn chế sai sót khi giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 


Từ việc chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và thực hiện tốt chính sách cán bộ nên chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp huyện Vân Hồ ngày càng được củng cố, nâng cao cả về trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn. Qua đó, xây dựng được đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.


Tìm kiếm theo ngày