Mai Sơn tăng cường quản lý, bảo vệ và PCCCR

Ngày 17 tháng 02 năm 2020

Với mục tiêu quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện còn, năm qua, huyện Mai Sơn đã tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách về quản lý, bảo vệ, PCCCR. Các dự án, phong trào trồng cây, trồng rừng tiếp tục được quan tâm đầu tư, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số sống gần rừng tại các xã vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của huyện.

 


Rừng tái sinh ở xã Phiêng Pằn (Mai Sơn) được khoanh nuôi, bảo vệ.

 

Trên cơ sở kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng được phê duyệt, nhằm tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp, sử dụng có hiệu quả đất quy hoạch cho lâm nghiệp, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, huyện đã bàn giao 65.823 ha rừng và đất lâm nghiệp cho 22 xã, thị trấn. Hạt Kiểm lâm đã chủ động tham mưu cho huyện chỉ đạo công tác bảo vệ, phát triển và PCCCR; phối hợp với chính quyền các xã tăng cường công tác quản lý lâm sản. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Năm 2019, Hạt Kiểm lâm đã tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền cấp xã, với 2.068 lượt người tham gia; chỉ đạo kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp với các xã tổ chức tuyên truyền tại 100% số bản có rừng cho gần 15.000 lượt người nghe. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhận thức của nhân dân và các chủ rừng về công tác quản lý bảo vệ, phát triển, PCCCR, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

 

Công tác phát triển rừng, chăm sóc rừng trồng được thực hiện hiệu quả, huyện đã chỉ đạo các dự án chủ động ươm cây giống lâm nghiệp và cây ăn quả có múi, đáp ứng cho việc trồng cây, trồng rừng và trồng cây ăn quả trên đất dốc; rà soát, chuyển đổi những diện tích trồng cây nông nghiệp trên đất dốc không hiệu quả sang trồng cây ăn quả và một số cây lâm sản ngoài gỗ, cây lâm nghiệp đa mục đích. Năm 2019, toàn huyện đã trồng gần 320 ha rừng, đôn đốc các chủ rừng chăm sóc 513 ha rừng trồng; nghiệm thu, bàn giao 240 ha rừng trồng; rà soát, thiết kế, hợp đồng và tiến hành nghiệm thu 3.865 ha rừng hỗ trợ bảo vệ tại các xã Phiêng Cằm, Chiềng Nơi, Phiêng Pằn, Nà Ớt; nghiệm thu 494 ha rừng khoanh nuôi, tái sinh tự nhiên của 12 chủ rừng là cộng đồng bản và nhóm hộ. Đặc biệt, công tác PCCCR được xác định là nhiệm vụ quan trọng, quyết định trực tiếp đến diện tích rừng hiện còn và tỷ lệ che phủ rừng, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo công tác PCCCR; triển khai phương án PCCCR đến các xã; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện 22 xã; củng cố 402 tổ đội quần chúng BVR-PCCCR với 4.531 thành viên; chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường bám sát cơ sở, tham mưu cho các xã thực hiện công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ PCCCR.

 

Trao đổi với ông Nguyễn Trung Hòa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, được biết, trên địa bàn huyện hiện còn 52.106 ha rừng, trong đó 49.278 ha rừng tự nhiên, 2.828 ha rừng trồng. Nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng, từng bước nâng cao độ che phủ, đơn vị đang tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ công tác bảo vệ, phát triển và PCCCR. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về đình chỉ khai thác gỗ rừng tự nhiên; có kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý rừng trồng và triển khai chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất. Tổ chức bàn giao diện tích rừng, đất lâm nghiệp chưa có rừng, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho các chủ rừng sau kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo quyền hưởng lợi của các chủ rừng; tiếp tục khoán bảo vệ rừng cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng ổn định lâu dài, kết hợp mở rộng mô hình kinh tế trang trại, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia bảo vệ, phát triển rừng, thực hiện các chính sách về hỗ bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Đồng thời, bảo đảm sản xuất 40 vạn cây giống phục vụ trồng cây, trồng rừng; năm 2020, toàn huyện phấn đấu trồng 150 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 2.000 ha, chăm sóc 200 ha rừng trồng năm 2019 theo Dự án tăng trưởng xanh và phối hợp thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng; đối với diện tích bị thiệt hại do cháy rừng mùa khô hanh năm 2019, đơn vị đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với các chủ rừng khoanh nuôi, bảo vệ và chăm sóc để phục hồi.

 

Hiện đang là cao điểm mùa khô hanh, cùng với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã huy động lực lượng hoàn thành việc duy tu, sửa chữa và xây dựng 50 km đường băng cản lửa; duy trì hoạt động Trạm bảo vệ rừng - PCCCR tại xã Chiềng Mai và xã Nà Bó; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ và lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng chủ động trước mọi tình huống cháy rừng có thể xảy ra.

Tìm kiếm theo ngày