Mai Sơn: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 15 tháng 05 năm 2019

Ngày 15/5, huyện Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


3 năm qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện Mai Sơn đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm; đưa nội dung chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hàng tháng và kiểm điểm đánh giá công tác cuối năm. Các đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định số 101-QĐ/TW “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, trong thực hiện cải cách hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc; đóng góp quan trọng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, chuyển đổi mạnh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ bản… góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH trên địa bàn. 


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra một số giải pháp thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở... 

Tìm kiếm theo ngày