Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Mai Sơn, Sốp Cộp, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 13 tháng 12 năm 2018

Trong 2 ngày (12 và 13/12), HĐND huyện Mai Sơn khóa XX đã tổ chức Kỳ họp thứ 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019.Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.


Kỳ họp thứ 7, đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 của huyện Mai Sơn, với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Năm 2018, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 11.248,67 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 120,006 tỷ đồng, bằng 116% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân ước đạt 35,2 triệu đồng/người/năm. Trong năm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 9,3 km đường giao thông nông thôn, 9/11 công trình nhà văn hóa bản, tiểu khu; công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 4 xã. Thị trấn Hát Lót đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, 65% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 9 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20%; số hộ được dùng điện lưới quốc gia đạt 97%; có 95% số hộ nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững...


Năm 2019, huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu duy trì và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; hoàn thiện và phát triển kết cấu hạ tầng. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 12.251 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 17,5%; công nhận thêm 1 xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; 21 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm đi được 4 mùa…


Tại Kỳ họp, đã triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; thảo luận và thông qua các nghị quyết về: Phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và mức phân bổ ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2019; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với các nguồn vốn ngân sách địa phương; chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND huyện…


Trong 2 ngày (12 và 13/12), Hội đồng nhân dân huyện Sốp Cộp khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 7, đánh giá kết quả phát triển KT-XH năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

 


Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Sốp Cộp.

 

Trong năm 2018, kinh tế của huyện có bước phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 330 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 63 tỷ đồng. Các dự án khởi công năm 2018, đã giải ngân, thanh toán trên 121/156 tỷ đồng; đã thực hiện 36 công trình, 178 tuyến đường (24,5km) với tổng dự toán trên 24 tỷ đồng theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đến nay, đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 11 tiêu chí, 1 xã đạt 8 tiêu chí, 4 xã đạt 7 tiêu chí và 1 xã đạt 5 tiêu chí. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; giữ vững ổn định chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội...

 


Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 19 chức danh do HĐND huyện bầu.

 

Năm 2019, huyện Sốp Cộp tiếp tục đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế- xã hội. Phấn đấu huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 449 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 38 tỷ đồng; tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất; nâng cao chất lượng giáo dục, khám, chữa bệnh cho người dân; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và tăng thu nhập thu cho người lao động...

 

Kỳ họp đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập Ban Dân tộc vào Ban Kinh tế (HĐND huyện); miễn nhiệm chức danh trưởng, phó Ban Dân tộc; bầu chức danh Phó Ban Kinh tế (HĐND huyện); miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh ủy viên UBND huyện; đồng thời, lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 chức danh do HĐND huyện bầu.

Tìm kiếm theo ngày