Kỳ họp thứ tám, HĐND huyện Vân Hồ khóa II

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Ngày 11/7, HĐND huyện Vân Hồ khóa II (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ tám, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.Kỳ họp thứ tám, HĐND huyện Vân Hồ khóa II.


6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện Vân Hồ tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 28,2 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 5,5 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ; hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định và an toàn. Huyện đã tập trung thực hiện chuyển đổi diện tích cây trồng trên đất dốc kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện gieo trồng 702 ha lúa vụ chiêm xuân, 271 ha rau, đậu các loại; chăm sóc trên 1.100 ha cây chè, 3.032 ha cây ăn quả, sản lượng đạt trên 2.300 tấn quả, bằng 150% so với cùng kỳ... Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động đối ngoại được tăng cường; quốc phòng an ninh được giữ vững...


6 tháng cuối năm, huyện Vân Hồ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019; hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; chú trọng công tác phòng chống thiên tai. Tập trung hoàn thiện các mô hình, hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2019 và phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại bản Lũng Xá, Tà Dê, xã Lóng Luông và bản Sa Lai, xã Tân Xuân…


Kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018; các báo cáo trên các lĩnh vực của các ban HĐND, UBND huyện. Đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết, như: Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019; phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020...

Tìm kiếm theo ngày