Kỳ họp thứ 11, HĐND Thành phố

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

Ngày 9/7, HĐND Thành phố khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Dự Kỳ họp có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

 


Kỳ họp thứ 11, HĐND Thành phố.


Trong 6 tháng đầu năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thành phố đã cụ thể hóa mục tiêu, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn; các hoạt động đời sống kinh tế - xã hội dần được khôi phục, an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo; kỷ cương, kỷ luật hành chính được nâng lên; quốc phòng, an ninh, chính trị được giữ vững. Kết quả, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 350 tỷ đồng, bằng 48,9% dự toán tỉnh giao; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 132 tỷ đồng… Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững...


6 tháng cuối năm 2020, Thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu hoàn thành xây dựng 5 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận VietGAP; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 373 tỷ đồng; công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...


Tại Kỳ họp, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua nhiều dự thảo, nghị quyết quan trọng, như: Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; giải pháp nâng cao hiệu quả việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố…

Tìm kiếm theo ngày