Kiểm tra công tác CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 23 tháng 08 năm 2021

Ngày 23/8, Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh Sơn La đã kiểm tra công tác CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ.


Năm 2020, chỉ số CCHC của Sở Khoa học và Công nghệ đạt 89,22 điểm, xếp thứ 16/20 sở, ban, ngành của tỉnh; chỉ số SIPAS đạt 94,27 điểm, xếp thứ 12/20 sở, ban ngành; chỉ số DDCI đạt 76,6 điểm, xếp thứ 16/20 sở, ban, ngành của tỉnh.

           


Đoàn kiểm tra CCHC làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ.

           

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm thực hiện cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ, đúng quy định; thực hiện nghiêm việc cập nhật, công bố danh mục thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận và trả hồ sơ đúng hẹn; triển khai, thực hiện nghiêm túc 53 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý; 99,79% văn bản được sử dụng chữ ký số. Sở đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 38 thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, còn triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý sở hữu trí tuệ, quản lý công nghệ...

           


Đoàn kiểm tra CCHC kiểm thực thi công vụ tại đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

           

Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ tại một số phòng chuyên môn, trung tâm, chi cục thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tìm kiếm theo ngày