Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh

Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Ngày 14/10, Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh Sơn La đã kiểm tra công tác CCHC tại Thanh tra tỉnh.Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh.


Theo báo cáo, công tác kiểm soát TTHC được Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, công bố danh mục thủ tục thuộc lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham những; ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh; rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC thuộc chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh. 100% TTHC giải quyết đúng hạn theo quy định; 100% kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ Bưu chính, công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đến hết tháng 9, đã hoàn thành 7/10 nhiệm vụ, đạt 75% so với kế hoạch, không có các phản ánh, kiến nghị về TTHC, không có hồ sơ TTHC trễ hẹn.Đoàn kiểm tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ tại một số phòng chuyên môn của Thanh tra tỉnh.


Công tác luân chuyển cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị; quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động công chức, viên chức cơ quan; đào tạo, bồi dưỡng Thanh tra viên; cải cách tài chính công… tiếp tục được Thanh tra tỉnh thực hiện công khai, nghiêm túc.

Tìm kiếm theo ngày