Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Sơn La

Ngày 26 tháng 09 năm 2019

Trong 3 ngày (từ ngày 23-25/9), Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính của tỉnh đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Sơn La.Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra công tác CCHC

tại UBND thành phố Sơn La.


Tại đợt kiểm tra chuyên đề lần này, đoàn đã kiểm tra 3 nội dung: công tác CCHC; việc triển khai thực hiện công tác dân vận, dân chủ; công tác nội vụ tại UBND thành phố, phường Tô Hiệu và xã Chiềng Xôm. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đã ban hành kế hoạch tự kiểm tra CCHC của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn; tiến độ và khối lượng hồ sơ giải quyết công việc cơ bản đảm bảo thời gian. Trong đó, UBND thành phố Sơn La đã thực hiện nghiêm túc và có nhiều sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế được nâng cao; công tác cải cách TTHC được quan tâm, 100% tỷ lệ hồ sơ TTHC giao dịch với người dân được giải quyết trước và đúng hạn; chỉ đạo 100% xã, phường, đơn vị phòng ban chuyên môn đưa vào ứng dụng mô hình phòng họp không giấy tờ thông minh hiện đại. Đối với công tác nội vụ, các đơn vị được kiểm tra đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở; xây dựng và kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021; rà soát, lập hồ sơ đề án sáp nhập các bản, tổ dân phố chưa đảm bảo theo đúng quy định; công tác quản lý văn bản đi và đến, việc triển khai đăng ký các danh hiệu thi đua được thực hiện cơ bản đảm bảo đúng thời gian, các bước theo quy định. Đối với việc triển khai thực hiện công tác dân vận, dân chủ, các đơn vị được kiểm tra đã đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở... Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế mà đơn vị cần khắc phục như: vẫn còn tình trạng thiếu niêm yết, công khai các quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều văn bản lấy số nhưng không có trích yếu nội dung; còn lúng túng trong việc giải quyết các TTHC liên quan đến lĩnh vực tôn giáo; việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ vẫn còn chưa hợp lý...Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra tại Bộ phận một cửa của xã Chiềng Xôm.

Việc thực hiện chương trình kiểm tra về công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố sẽ kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện công tác CCHC tại địa phương. Đồng thời, giúp đoàn kiểm tra phát hiện những cách làm mới, những khó khăn từ cơ sở, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

 

Tìm kiếm theo ngày