Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Bắc Yên

Ngày 08 tháng 10 năm 2021

Trong 2 ngày (7 và 8/10), Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh Sơn La đã kiểm tra công tác CCHC tại UBND huyện Bắc Yên.

                                 


Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Sơn La làm việc tại huyện Bắc Yên.

           

Cụ thể năm 2020, UBND huyện Bắc Yên đã thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn, trong đó đề ra 7 nhiệm vụ lớn, 50 nhiệm vụ cụ thể và giao cho các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. 9 tháng năm 2021, đã hoàn thành 21/50 nhiệm vụ CCHC, 29 nhiệm vụ đang triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn. UBND huyện đã ban hành 43 văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo đúng chức năng, nhiệm vụ đúng tiến độ, chấp hành đầy đủ kết quả chế độ báo cáo.

           


Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Sơn La kiểm tra tại Bộ phận một cửa của huyện Bắc Yên.

           

Ngay sau khi làm việc với UBND huyện Bắc Yên, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ tại một số phòng chuyên môn của huyện, UBND xã Song Pe và UBND thị trấn Bắc Yên.

Tìm kiếm theo ngày