Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác dân vận, dân chủ tại Ban Dân tộc tỉnh

Ngày 17 tháng 05 năm 2019

Ngày 17/5, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Sơn La đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận, dân chủ tại Ban Dân tộc tỉnh.

 


Đoàn kiểm tra làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn đã kiểm tra tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính và công tác dân vận, dân chủ của Ban Dân tộc tỉnh. Theo đó, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ năm 2018 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành 2 kế hoạch về việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác quản lý, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, điều động, bổ nhiệm, nâng lương theo đúng quy trình;  đẩy mạnh việc giám sát thực hiện chế độ chính sách; công khai các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan... Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân được Ban xây dựng thành nội quy, lịch tiếp công dân và phân công cán bộ tiếp công dân định kỳ, đột xuất, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc còn đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Năm 2018, đơn vị đã thực hiện 82/82 nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, xây dựng kế hoạch thực hiện 41 nhiệm vụ, đã hoàn thành 22/41 nhiệm vụ, đạt 54% kế hoạch...


Đoàn kiểm tra đề nghị các thành viên tiếp tục rà soát, kiểm tra các văn bản thực hiện của Ban Dân tộc tỉnh theo quy định, tổng hợp để ban hành thông báo kết quả kiểm tra.

 

Tìm kiếm theo ngày