Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Mộc Châu

Ngày 20 tháng 08 năm 2021

Ngày 20/8, Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính của tỉnh đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Mộc Châu.

                                 


Đoàn kiểm tra liên ngành về CCHC làm việc tại huyện Mộc Châu.

           

Đoàn đã kiểm tra các nội dung các quy định về công tác chỉ đạo, điều hành và 6 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính về: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Việc thực hiện kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp huyện, cấp sở năm 2020 (DDCI) của UBND tỉnh. Qua kiểm tra, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh đã đánh giá huyện Mộc Châu có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công việc. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp huyện Mộc Châu liên tiếp dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính của tỉnh những năm gần đây.

           


Kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, văn hóa công sở tại xã Đông Sang.

           


Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ phận "một cửa" xã Mường Sang.

           

Trong dịp này, Đoàn đã tới kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ tại một số phòng chuyên môn của UBND huyện và một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Châu. 

Tìm kiếm theo ngày