Họp Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Ngày 11/7, đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019 đã chủ trì Phiên họp với các thành viên trong tiểu ban.


Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền – Khánh tiết đã thảo luận, góp ý vào dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019, gồm các nội dung, như tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội…Họp Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III.


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Mai Thu Hương giao cho Ban Dân tộc tỉnh hoàn thiện kế hoạch của Tiểu ban để trình Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III, năm 2019; các ngành thành viên Tiểu ban thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về những thành tựu nổi bật trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc; ghi nhận và biểu dương công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng giai đoạn 2014 – 2019. Đồng chí yêu cầu công tác tuyên truyền phải được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, tạo không khí sôi nổi, cổ vũ, động viên các đồng bào DTTS và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái tham gia các phong trào thi đua hướng về Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III, năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày