Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Ngày 14/10, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba, năm 2021. Dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu.

 

 

Họp hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba, năm 2021.

 

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 9/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba, năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch, giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tặng danh hiệu đảm bảo tính hợp lệ, đầy đủ giấy tờ theo quy định. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu; đôn đốc, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố xây dựng hồ sơ nghệ nhân, thẩm định hồ sơ của các nghệ nhân. Tính đến ngày 30/8/2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu đã nhận 22 hồ sơ; trong đó, có 20 hồ sơ đủ điều kiện, tập trung vào các loại hình: Nghệ thuật trình diễn dân gian; tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; tri thức dân gian, dân tộc...

 

Các đại biểu đã thảo luận, bỏ phiếu chọn 13 hồ sơ (2 hồ sơ nghệ nhân nhân dân và 11 hồ sơ nghệ nhân ưu tú) đủ điều kiện để làm thủ tục báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba, năm 2021.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố bổ sung, xem xét thêm một số trường hợp nghệ nhân cao tuổi, có nhiều cống hiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung, kịp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng trong đợt này.

 

Tìm kiếm theo ngày