Họp Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 04 tháng 09 năm 2019

Ngày 4/9, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lập quy hoạch tỉnh đã chủ trì họp Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Hội đồng lập quy hoạch tỉnh.Họp Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Quyết định 2132/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội đồng lập quy hoạch tỉnh có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với các nhiệm vụ chính, gồm: Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, xây dựng quy hoạch tỉnh, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, lấy ý kiến, thẩm định và trình duyệt quy hoạch tỉnh.


Các đồng chí thành viên Hội đồng lập quy hoạch tỉnh đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết Dự án quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng lập quy hoạch tỉnh và Dự thảo Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.  


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Minh yêu cầu các huyện, ngành thành viên thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể quy hoạch của ngành, địa phương ước thực hiện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện, trình Chủ tịch Hội đồng quy hoạch tỉnh ban hành các quyết định thành lập Tổ giúp việc, Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn và hoàn thành đề cương nhiệm vụ, dự toán thực hiện lập quy hoạch tỉnh...

Tìm kiếm theo ngày