Họp Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Ngày 11/7, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.Họp Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính.


6 tháng đầu năm, công tác CCHC của tỉnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; quy trình xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hoạt động ổn định, nề nếp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Đến nay, 35/35 ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 tại cơ quan, đơn vị; các ngành thành viên đã tập trung thực hiện tốt cơ chế một cửa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 1 triệu hồ sơ, trong đó, 99,7% số hồ sơ đã giải quyết. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 95%; trên 90% số cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng phần mềm để tiếp nhận và xử lý công việc trên môi trường mạng.


Các đại biểu dự cuộc họp đã nghe báo cáo tổng hợp giải trình chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị; thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC. Tăng cường giám sát, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC. Triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính và kế hoạch kiểm tra CCHC của tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ CCHC…


Tìm kiếm theo ngày