Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Ngày 28/10, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

 

 

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp BCĐ

 

Dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến xây dựng Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội với Văn Phòng HĐND tỉnh; thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện và tiến độ triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã giao Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo Đề án; phấn đấu hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét, thông qua vào đầu năm 2021. Đối với việc tái lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện xây dựng Đề án; tiến hành rà soát các điều kiện để thành lập lại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện. Về Đề án sắp xếp, sáp nhập các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh, hiện các sở, ngành liên quan, các hội xây dựng phương án, đề án, tổng hợp ý kiến tham gia góp ý, hoàn thiện đề án.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải bám sát các căn cứ pháp lý, dựa trên cơ sở thực tiễn để thực hiện có hiệu quả, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực, hiệu quả hoạt động. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì sớm hoàn thiện các đề án gửi Ban Tổ chức tỉnh ủy thẩm định và trình Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét, thông qua. Đẩy nhanh tiến độ thành lập lại Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, tạo điều kiện cho người dân vừa làm, vừa học, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh...

Tìm kiếm theo ngày