Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019

Ngày 12 tháng 04 năm 2019

Ngày 12/4, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019. Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo.Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và tham gia ý kiến vào các kế hoạch, hướng dẫn và dự thảo Quyết định của Ban Chỉ đạo Đại hội về: Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội; thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc đại hội; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức đại hội; kế hoạch và hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện...


Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019 nhằm tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh thời kỳ hội nhập và phát triển giai đoạn 2009-2019; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019. Đồng thời, lựa chọn đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2020.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tráng Thị Xuân yêu cầu cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung kế hoạch, hướng dẫn và dự thảo Quyết định của Ban Chỉ đạo. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát các nội dung đã được phân công để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tìm kiếm theo ngày