Hội thảo tư vấn điều chỉnh việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ngày 29 tháng 11 năm 2018

Ngày 29/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn điều chỉnh việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Dự Hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.Hội thảo tư vấn điều chỉnh việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.


Tại Hội thảo, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã trình bày báo cáo tư vấn việc điều chỉnh xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh hằng năm. Trong đó, chỉ rõ những điểm bất hợp lý trong xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và đưa ra những đề xuất, kiến nghị về thời hạn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tư vấn tuyển chọn danh mục, thành lập Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành hoặc một số ngành cũng lĩnh vực, đảm bảo cơ cấu thành phần hội đồng theo đúng quy định…


Các đại biểu dự Hội thảo đã thống nhất, việc xác định đúng nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh, từ đó giúp tỉnh có chủ trương, quyết định đầu tư, phân bổ ngân sách, đáp ứng yêu cầu, tính cấp bách trong quá trình phát triển và hoạt động khoa học công nghệ cấp tỉnh; tránh gây lãng phí ngân sách Nhà nước đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ không hiệu quả, nhất là việc sau khi đã được nghiệm thu, chuyển giao nhưng thực hiện không có hiệu quả hoặc thiếu tính ứng dụng, chuyển giao vào thực tế.

Tìm kiếm theo ngày