Hội thảo, tọa đàm “Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường”

Ngày 06 tháng 12 năm 2018

Ngày 6/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội thảo, tọa đàm “Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường”.Hội thảo, tọa đàm “Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục,

nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường”.


Dự Hội thảo, tọa đàm có lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ, môi trường - Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; một số sở, ngành, đơn vị liên quan; đại diện ban tuyên giáo các huyện, thành ủy.


Thời gian qua, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được địa phương trong cả nước  quan tâm, có bước chuyển biến trong nhận thức người dân và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Tại tỉnh ta, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều hình thức tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường; tổ chức các cuộc vận động bảo vệ môi trường, đưa đề án giáo dục ý thức bảo vệ môi trường vào học đường. Nhiều địa phương, đơn vị còn tổ chức các hội nghị, cuộc thi về nội dung này, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường.


Tại Hội thảo, đại diện các sở, ngành, đơn vị tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; trao đổi kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường ở các ngành, đơn vị, các địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Các ý kiến của đại biểu đại diện các sở, ngành, đơn vị sẽ được tổng hợp, phân tích và làm rõ trong báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24.

Tìm kiếm theo ngày