Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 27 tháng 11 năm 2018

Ngày 27/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.


 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện một số tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao các nước tại Việt Nam; một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.


Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X là nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng. Qua 10 năm thực hiện, Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt nhiều kết quả to lớn, thúc đẩy nhanh hơn quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của toàn ngành nông lâm thủy sản đạt 2,66%/năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ USD. Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn đã chuyển đổi tích cực. Cả nước có 3.069 xã, bằng 34,4% được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã; 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; điều kiện sinh sống ở nông thôn được cải thiện.. Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng từ 9,15 triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu đồng năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm. Hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường; trình độ khoa học công nghệ của nền nông nghiệp đã được nâng cao; công tác đào tạo nghề cho nông dân được đẩy mạnh. Tổng số ngân sách Nhà nước đã đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn là 1,17 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay ngành nông nghiệp, nông thôn khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ của nền kinh tế…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò của lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong phát triển đất nước, cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đối với lĩnh vực này. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành Trung ương, các địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh; nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế. Khơi dậy lòng yêu nước, tự lực, tự cường của người nông dân vươn lên phát triển kinh tế; chú trọng kinh tế tập thể kiểu mới theo hình thức liên kết hộ thành lập HTX; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nông nghiệp hữu cơ sạch, an toàn; phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp; xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, sâu rộng phong trào xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa ở vùng nông thôn; khuyến khích tích tụ ruộng đất, thay đổi tập quán sản xuất manh mún, hướng đến nền sản xuất quy mô lớn, hiện đại...

Tìm kiếm theo ngày