Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

Ngày 9/1, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Dự Hội nghị có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy, Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.


  

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận

và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 tại điểm cầu tỉnh Sơn La.


Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên. Các cơ quan Nhà nước tăng cường thể chế, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh... 


Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, chia sẻ về những kết quả đạt được của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác dân vận năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị, công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp đối với công tác dân vận. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường thanh tra kỷ cương công vụ. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường công tác đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người, kéo dài. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh chiến sỹ “Công an nhân dân” trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ an ninh chính trị, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tham gia phát triển kinh tế - xã hội...

Tìm kiếm theo ngày