Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an, Ban Dân vận Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 11 tháng 03 năm 2019

Ngày 11/3, tại Hà Nội, các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và 2 năm Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW - BCA về thực hiện công tác dân vận. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La, có lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh.Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an,

Ban Dân vận Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam.


5 năm triển khai, thực hiện, Chương trình phối hợp số 09 đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; tiếp tục khẳng định vai trò, mối quan hệ hợp tác gắn bó truyền thống giữa lực lượng công an với MTTQ và các tổ chức thành viên nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay; nhiều mô hình điển hình hiệu quả được phổ biến nhân rộng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự  an toàn xã hội.


Thực hiện Chương trình hành động số 22, qua 5 năm triển khai, đã góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện hiệu hiệu quả công tác dân vận và vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên được tăng cường và đổi mới…


Chương trình phối hợp số 38 đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban Dân vận và lực lượng công an phối hợp triển khai cụ thể với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo”. Cùng với đó, chính quyền các cấp đã chú trọng thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...


Thực hiện các chương trình phối hợp, tại tỉnh Sơn La, Công an tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại mô hình tham gia công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 17.740 nhóm liên gia tự quản; 2.694 tổ hòa giải và nhiều mô hình, CLB của các hội, tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả trong giữ gìn ANTT ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…


Cùng với tăng cường sự phối hợp trong triển khai thực hiện các chương trình, thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ  ANTQ trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; triển khai công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào thi đua yêu nước; nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhân rộng kinh nghiệm của những đơn vị, những địa phương có cách làm hay, biện pháp thực hiện sáng tạo, hiệu quả...

Tìm kiếm theo ngày