Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 16 tháng 05 năm 2018

Ngày 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


 

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu tỉnh ta.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện ủy, thành ủy.


Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ; góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó, thể hiện rõ là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời có hiệu quả bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức…


Tại tỉnh ta, thực hiện Chị thị 05, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch triển khai thực hiện từng năm trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ việc học tập và làm theo lời Bác, các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể được gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị, thông qua những việc làm cụ thể, thường xuyên trong đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách hành chính, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm chính trị. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, có sức thuyết phục cao...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đã biểu dương những kết quả mà cấp ủy các cấp đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc làm nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên, người dân quan tâm để tập trung xử lý, giải quyết có kết quả. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Tiếp tục rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong Đảng và trong xã hội...


Tìm kiếm theo ngày