Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020

Ngày 11 tháng 01 năm 2020

Ngày 10/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, Thành phố.Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020.


Năm 2019, ngành Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội. Trong năm, đã tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động cho 12.284 lượt người; chuyển đổi việc làm và tạo việc làm cho 23.070 lao động; tiếp nhận 1.144 hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công; thăm, tặng và chuyển trao 12.009 suất quà cho các đối tượng người có công... Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ... cũng đã được quan tâm, triển khai  đúng quy định.

 

Năm 2020, ngành Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm phát luật, các chương trình, đề án phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động; tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công, bảo đảm công khai, minh bạch; thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; quan tâm công tác bình đẳng giới... phấn đấu, giải quyết việc làm cho 23.000 lao động; đào tạo nghề cho 18.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 18,62%; 100% số hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 100% số đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội; 100% trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp... 


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy đã biểu dương, ghi nhận những thành tích ngành Lao động -Thương binh và Xã hội đã đạt được, đồng thời, đề nghị ngành tập trung thực hiện các giải pháp đột phá về đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn. Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, giải pháp phát triển thị trường lao động đồng bộ, bền vững đi đôi với tăng cường, nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc quản lý, điều tiết cung - cầu trên thị trường lao động; thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và xử lý nghiêm các sai phạm...

 


Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuyển trao Cờ dẫn đầu đơn vị thi đua năm 2019

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.


Nhân dịp này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tặng Cờ dẫn đầu đơn vị thi đua năm 2019 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày